FoU i Västra Götalandsregionen
Morbiditet efter kirurgi - betydelsen av kirurgiska tekniker och behandlingar
Morbiditet efter kirurgi - betydelsen av kirurgiska tekniker och behandlingar
Project number : 57041
Created by: Eva Angenete, 2010-08-05
Last revised by: Eva Angenete, 2017-01-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Surgical morbidity and the impact of different surgical techniques and treatments

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduktion
Detta projekt studerar kirurgisk teknik och behandling och dess betydelse för postoperativ sjuklighet, patientupplevd hälsorelaterad livskvalitet och hälsoekonomi. Totalt innefattar projektet flera stora studier, randomiserade, prospektiva kohortstudier och epidemiologiska, med stora kliniska patientmaterial. Svaren kan leda till mindre lidande för patienten och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Studierna

1. Divertikulit
En skandinavisk randomiserad studie (80 patienter) (DILALA), som jämför en ny minimalinvasiv behandlingsmetod vid akut divertikulit med öppen kirurgi, startades i början av 2010. Primär målvariabel: reoperationsfrekvens. Studien har redovisat sin primära målvariabel och vi har även skrivit en metaanalys samt en hälsoekonomisk utvärdering. Fortsatt arbete inom området pågår.

2. Sammanväxningar/tarmvred
Vi studerar resultaten från en stor randomiserad studie mellan laparoskopisk och öppen rektalcancerkirurgi för att vidare belysa frågan. Detta kommer att ske inom några år.

3. Ändtarmscancer
a. Effekten av en förändrad kirurgisk operationsmetod vid ändtarmscancer utvärderas med en heltäckande nationell studie (800-1000 patienter) (APER). Onkologiskt resultat och livskvalitet har studerats och de flesta resultaten är idag publicerade.
b. En longitudinell studie (QoLIRECT) utan intervention kommer att kartlägga en hel ändtarmscancerpopulation (1500-2000 individer) under fem år avseende livskvalitet, socioekonomi och onkologiskt resultat. Studien har avslutat sin inklusion men vi arbetar nu med analyser av resultaten.

4. Stomier
a. En prospektiv randomiserad studie avseende konstruktion av kolostomier har påbörjats 2013 för att se om standardiserad teknik kan minska risken för ärrbråck.
b. En retrospektiv kohortstudie i Västra Götaland avseende stomikonstruktion vid avlastning av obstruerande kolorektalcancer som även inkluderar livskvalitetsmätningar pågår och kommer att redovisas under kommande år.
c. En randomiserad studie (EASY) avseende tidig nedläggning för skyddande av loopileostomier vid ändtarmscancerkirurgi har avslutats och den primära målvariabeln har publicerats. Livskvalitetsaspekter samt hälsoekonomi kommer att redovisas under de närmaste året.

5. Koloncancer
a. En registerstudie om riskfaktorer för tarmskarvs-läckage (anastomosläckage). Det är en heltäckande nationell studie med 15000 individer opererade mellan 2008-2011. Vi kommer också att utföra djupintervjuer för att analysera hur patienterna mår efter dessa komplikationer. Studier för att utvärdera tarmfunktionen pågår också.
b. En longitudinell studie (QoLiCOL) utan intervention påbörjades 2015 och kommer att kartlägga en hel tjocktarmscancer population (1500-2000 individer) under tre år avseende livskvalitet, socioekonomi och onkologiskt resultat. Det är för närvarande 20 sjukhus i Sverige som deltar.

6. ANALCANCER
ANCA - En kombinerad registerstudie med livskvalitetsmätningar vid 3 och 6 år.

Sammanfattning
Det är vår övertygelse att dessa studier inom ett par år kommer att ge resultat som har en påverkan på den vardagliga kliniska verksamheten. Två av dessa studierna redovisas också separat som egna projekt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduktion
Detta projekt studerar kirurgisk teknik och behandling och dess betydelse för postoperativ sjuklighet, patientupplevd hälsorelaterad livskvalitet och hälsoekonomi. Totalt innefattar projektet flera stora studier, randomiserade, prospektiva kohortstudier och epidemiologiska, med stora kliniska patientmaterial. Svaren kan leda till mindre lidande för patienten och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Studierna

1. Divertikulit
En skandinavisk randomiserad studie (80 patienter) (DILALA), som jämför en ny minimalinvasiv behandlingsmetod vid akut divertikulit med öppen kirurgi, startades i början av 2010. Primär målvariabel: reoperationsfrekvens. Studien har redovisat sin primära målvariabel och vi har även skrivit en metaanalys samt en hälsoekonomisk utvärdering. Fortsatt arbete inom området pågår.

2. Sammanväxningar/tarmvred
Vi studerar resultaten från en stor randomiserad studie mellan laparoskopisk och öppen rektalcancerkirurgi för att vidare belysa frågan. Detta kommer att ske inom några år.

3. Ändtarmscancer
a. Effekten av en förändrad kirurgisk operationsmetod vid ändtarmscancer utvärderas med en heltäckande nationell studie (800-1000 patienter) (APER). Onkologiskt resultat och livskvalitet har studerats och de flesta resultaten är idag publicerade.
b. En longitudinell studie (QoLIRECT) utan intervention kommer att kartlägga en hel ändtarmscancerpopulation (1500-2000 individer) under fem år avseende livskvalitet, socioekonomi och onkologiskt resultat. Studien har avslutat sin inklusion men vi arbetar nu med analyser av resultaten.

4. Stomier
a. En prospektiv randomiserad studie avseende konstruktion av kolostomier har påbörjats 2013 för att se om standardiserad teknik kan minska risken för ärrbråck.
b. En retrospektiv kohortstudie i Västra Götaland avseende stomikonstruktion vid avlastning av obstruerande kolorektalcancer som även inkluderar livskvalitetsmätningar pågår och kommer att redovisas under kommande år.
c. En randomiserad studie (EASY) avseende tidig nedläggning för skyddande av loopileostomier vid ändtarmscancerkirurgi har avslutats och den primära målvariabeln har publicerats. Livskvalitetsaspekter samt hälsoekonomi kommer att redovisas under de närmaste året.

5. Koloncancer
a. En registerstudie om riskfaktorer för tarmskarvs-läckage (anastomosläckage). Det är en heltäckande nationell studie med 15000 individer opererade mellan 2008-2011. Vi kommer också att utföra djupintervjuer för att analysera hur patienterna mår efter dessa komplikationer. Studier för att utvärdera tarmfunktionen pågår också.
b. En longitudinell studie (QoLiCOL) utan intervention påbörjades 2015 och kommer att kartlägga en hel tjocktarmscancer population (1500-2000 individer) under tre år avseende livskvalitet, socioekonomi och onkologiskt resultat. Det är för närvarande 20 sjukhus i Sverige som deltar.

6. ANALCANCER
ANCA - En kombinerad registerstudie med livskvalitetsmätningar vid 3 och 6 år.

Sammanfattning
Det är vår övertygelse att dessa studier inom ett par år kommer att ge resultat som har en påverkan på den vardagliga kliniska verksamheten. Två av dessa studierna redovisas också separat som egna projekt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diverticulitis
Inflammation of a DIVERTICULUM or diverticula.
Laparoscopy
A procedure in which a laparoscope (LAPAROSCOPES) is inserted through a small incision near the navel to examine the abdominal and pelvic organs in the PERITONEAL CAVITY. If appropriate, biopsy or surgery can be performed during laparoscopy.
Rectal Neoplasms
Tumors or cancer of the RECTUM.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus

Medarbetare

Eva Haglind
Läkare, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dan Asplund
Överläkare, Sektionen för kolorektalkirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mattias Prytz
Läkare, Colorektalsektionen, Kirurgkliniken NU-sjukvården
Stefan Skullman
Läkare, Kir Klin
Jane Heath
Sjuksköterska, SU
Elisabeth Gonzales
Sjuksköterska, Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Adiela-Adriana Correa Marinez
Läkare, Kolorektalsektionen, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ulf Angerås
Läkare, Kir SU/Östra
Anette Wedin
Sjuksköterska, Kirurgi, Område 2, Avdelning 348B
Bodil Gessler
Läkare, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Sahlgrenska Academy, University of Got
John Andersson
Läkare, Kirurg-/Ortopedkliniken, Alingsås lasarett
Sofia Erestam
Specialistsjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, An/op/IVA, Operation 1.
Jennifer Park
Specialistläkare, Kirurgkliniken Östra Sjukhuset, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin
Aron Onerup
Läkare, SU/Östra - DSBUS - Barnmedicin
Anton Sterner
Läkare, Scandinavian Surgical Outcomes Research Group, SSORG
Sofie Walming
Läkare, Ljungby lasarett

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2009-09-01

Publikationer från detta projekt

  1. Correa-Marinez A, González E, Holm K, Bock D, Prytz M, Haglind E, Angenete E.
    International journal of colorectal disease 2016:31(3):635-41.
  2. Thornell A, Angenete E, Bisgaard T, Bock D, Burcharth J, Heath J, Pommergaard H, Rosenberg J, Stilling N, Skullman S, Haglind E.
    Annals of internal medicine 2016:164(3):137-45.

Länk till webbplats / webbsida

www.ssorg.net

Morbiditet efter kirurgi - betydelsen av kirurgiska tekniker och behandlingar, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/vgr/project/57041