Projekt som uppstartats per år

 

Sök pågående projektarbete med nyckelord (MeSH-termer) | Ta del av samtliga projekt för alla år per organisation | Ytterligare sökalternativ för årsvis delaktighet i utbildning

Projektarbeten som uppstartas under 2010 per månad

(avser alla organisationer som informerar om projektarbeten i FoU i Sverige)

Totalt antal med angivet startdatum år 2010: 467

Antal: N=146
Januari
Aequalis axelprotes efter proxiaml humerusfrakutr - en kartläggening beträffande funktion och hälsorelaterad livskvalitet
Analys av immunmediatorer i ögats glaskropp efter kataraktkirurgi.
Aspekter på omhändertagande av patienter med eosinofil esofagit
Att arbeta med det nya medicinska underlaget - distriktsläkare och försäkringskassans handläggare
Att veta att man bär på ett aortaaneurysm
Att veta att man bär på ett bukpulsåderbråck, forts.
Axonal degeneration vid hereditär diffus leukoencefalopathi med sferoider (HDLS) och multipel skleros
Bakteriell kolonisation på särskilda boenden
Behandlingsresultat och kartläggning av symtom hos patienter med EoE efter lokal tillförsel av kortison.
Betydelsen av peroperativ cerebral mikroembolisering för uppkomsten av cerebral skada/dysfunktion efter hjärtkirurgi.
Betydelsen av Positron Emission Tomografi (PET) vid handläggningen av patienter med hypofystumör
CANTOS.
Randomiserad dubbleblind placebokontrollerad händelsedriven studie av kvartalsvis subkutan injektion av canakinumab för att förhindra återkommande kardiovaskulära händelser bland stabila patienter efter genomgången hjärtinfarkt och med förhöjt högsensitivt CRP
De inflammatoriska och immunmodulerande egenskaper hos receptorn RAGE och dess ligand, en pro-inflammatorisk cytokin HMGB1: studier med fokus på reumatisk och septisk artrit.
Den dentala biofilmens förmåga att bilda syra och basiska ämnen och att adaptera sig till dessa processer in vivo - markörer för karies?
Effekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer.
Elektroniskt beslutsstöd och forskningsdatabas för kronisk myeloisk leukemi i Västra Götalandsregionen – en modell för vård, kvalitetssäkring och forskning
En icke-interventionsstudie i syfte att utvärdera behandling med botulinumneurotoxin typ A hos behandlingsnaiva personer med spasticitet som behandlas enligt gängse klinisk praxis
En klinisk och genetisk studie om ärftlighet vid näspolypos och astma
En multi-center, randomiserad, öppen klinisk prövning med tre behandlingsarmar för att jämföra njurfunktion hos levertransplanterade pat. som får immunhämmande beh. med Advagraf (direkt efter transpl. eller med fördröjd beh. start), Mycophenolate Mofetil med el. utan monoklonal anti-IL2r antibody (basiliximab). Projektnr: PMR-EC-1106 Version nr: Final, 3rd Dec 2008 EudraCT number: 2008-002231-32
En prospektiv studie på självskattat mentalt välbefinnande ovh arbetsförmåga som determinanter för sjukskrivning.
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper som syftar till att demonstrera förbättring av RLS-symtom hos patienter med moderat till svår idiopatisk RLS med symtom dagtid som tar oxykodon/naloxon med förlängd frisättning (OXN PR) jämfört med patienter som tar placebo (PLA). Projektnr: OXN3502 Version nr: 1, 09oct2009 EudraCT number: 2009-011107-23
En randomiserad 1-års uppföljning på barn 9-12 år med fetma
En retrospektiv uppföljningsstudie av singelimplantat i överkäken efter >10 år
Epidemiologisk aspekter på diabetisk njursjukdom i Nationella Diabetesregistret (NDR).
Eradikering av mikroorganismer via fotoaktivering av riboflavin.
Extremt för tidigt födda barn - uppföljning vid 6,5 års ålder ur en beteendemässig aspekt
Factors influencing the prescription of drugs of different price levels (Faktorer som påverkar förskrivning av läkemedel i olika prisnivåer)
Familjär myopati med tidig debut av andningsinsufficiens och sannolik koppling till kromosom region 2q31
Formanalys av fostrets urinblåsa baserat på tredimensionellt ultraljud
Fortsättning av studien mental trötthet efter skallskada: subjektiv och objektiv bedömning
Främmande kroppi esofagus, finns det en säsongsvariation?
Funktionellt resultat efter distal femurfraktur;
en jämförelse mellan behandlings – och rehabiliteringsmetoder
Förbättrad utredning angående social interaktion vid neuropsykiatriska tillstånd.
Föreställningar om fysisk aktivitet
En kvalitativ studie om kvinnor med annan kulturell bakgrund och långvarig ohälsa
Förhindrar man nya stroke/TIA genom katetermedierad stängning av öppetstående foramen ovale, PFO ? Regionalt uppföljningsprojekt
Förändringar i bärarskap av Staphylococcus aureus hos vuxna patienter med atopisk dermatit under 6 månader
Förändringar i sjukskrivningsmönster i Primärvården Skaraborg mellan 2005 och 2009 i relation till genus och socioekonomi
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit.
Genetiska, immunologiska och mikrobiella faktorer vid inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen
Genital prolaps efter subtotal och total hysterektomi. En randomiserad multicenter studie.
GERDQ för att diagnostisera gastro-esofageal refluxsjukdom hos patienter med dålig eller ingen effekt av protonpumpshämmarbehandling - en 24h pH- och impedans- mätningstudie.
Glykodiagnostik av levercancer
Har antiretrovirala behandlingsregimer med hög grad av penetration till det centrala nervsystemet bättre effekt på HIV RNA och neopterin nivåer i likvor än regimer med dålig penetration?
Helblodsviskositet vid förekomst av M-komponent
Hemsjukvård vid kronisk hjärtsvikt - delaktighet och integrerad vård för att öka patienters egenvårdsförmåga och tillfredställelse med vården.
Hur medvetna är barnmorskor om sin makt i en förlossningssituation?
Hur påverkar lokal tillstånd i äggledaren initieringen och utvecklingen av ektopisk graviditet: Translationell kunskapsbildning från experimentella data till klinisk praktik
Hur påverkar lokal tillstånd i äggledaren initieringen och utvecklingen av ektopisk graviditet: Translationell kunskapsbildning från experimentella data till klinisk praktik
Hur påverkar långvarig smärta förmågan att utföra meningsfulla vardagsaktiviteter? - Intervjuer med kvinnor med utländsk bakgrund.
Hälsorelaterad livskvalitet efter thoraxintensivvård
Immunregulatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen med fokus på pediatrisk organtranplantation
Implementering av ett intensivt handträningsprogram för reumatiker
Implementering och utvärdering av riktlinjer för evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i samband med Rehabiliteringsplanering inom Geriatrik.
Inflammation och Trombos vid upprepade missfall
Inflytande av ålder och kön på behandling av kranskärlsjukdom
Innebörden av att leva med asymtomatiskt Abdominellt Aorta Aneurysm och gå på kontinuerliga kontroller
Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - flervetenskapliga studier av en intervention
Jämförande, dubbelblind studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ny behandling i kombination med melfalan och prednison vid nydiagnosticerat multipelt myelom (CC-5013-MM-015)
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
Karakteristika och överlevnad vid Räddningstjänstens insatser i samband med drunkningslarm, Sverige 1996-2010
Andreas Claesson, Jonny Lindqvist, Per Ortenwall, Johan Herlitz
Kariesriskprofiler på 330 ortodontipatienter
Kartläggning av autoimmuna sjukdomar i Sverige, geografiskt och tidsmässigt, samt analys av risk för dessa sjukdomar relaterat till födelseort och migration.
Katarakt; åldersberoende och kongenital - patogenes, epidemiologi och handläggning
Klinik och genetik - framgångsrikt radarpar för förbättrad behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
Kliniska och epidemiologiska studier av hjärtsvikt med fokus på yngre vuxna patienter
Kliniska och experimentella studier av komplementsystemets roll vid cerebral hypoxi-ischemi, stroke och läkning av hjärnskador.
KLINISKA STUDIER AV ESOFAGUSATRESI: LUNG- OCH MATSTRUPSFUNKTION HOS BARN OCH VUXNA, RISKFAKTORER OCH PROGNO. LIVSKVALITET HOS BARN OCH FAMILJ, ETT UTFALLSMÅTT PÅ BARNKIRURGISK VÅRD. EXPERIMENTELL FORSKNING, VÄVNADSNYBILDNING I MATSTURPE PÅ GRIS FÖR FÖRBÄTTRAD BEHANDLING.
Korrelation mellan mängd aktiverade eosinofiler och symtom vid Eosinofil esofagit.
Leddestruktion och osteoporos vid Staphylococcus aureus artrit-nya aspekter på patogenes och behandling.
Livskvalitet och främjande insatser ur långtidsarbetslösas perspektiv : - en kvalitativ intervjustudie
Livskvalitet och tobak.
Longitudinella förändringar i mikroflora, saliv, kost och oralt status hos personer som strålbehandlas i huvud- och halsregionen
Långtidsöverlevnad av tänder behandlade på specialistklinik i endodonti
Mekanismen bakom fettsyra inducerad insulinresistens
Metabola risker hos patienter med en psykossjukdom inom psykiatrin en intervention för hälsosammare livsstil
Molekylär epidemiologi och patogenes hos Anaplasma phagocytophilum -
Ett underskattat hot från en fästingöverförd, intracellulär bakterie?
Molekylära studier inkluderande protein profiler (proteomics) och metabolomics för identifiering av specifika "pathways" som stimulerar utveckling och progress av Trippel Negativ BröstCancer (TNBC)
MS-sjukdomens långtidsförlopp: Prediktorer för naturalförloppet samt effekten av tidigt insatt immunmodulerande behandling mot senare handikapputveckling.
Neurodegenerativa sjukdomar hos barn
Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar
NORDIAPREV (Nordic Diabetes Prevention Trial) - En randomiserad dubbel-blind studie av att med Diamyd® förebygga typ 1 diabetes hos barn och ungdom.
Norovirusenterit - mortalitet, kliniska karakteristika, epidemiologi och virusevolution
Ny diagnostik och terapi för förbättrat resultat vid klinisk transplantation
Nya behandlingsmöjligheter för patienter med långvarig och svårbehandlad smärta
NYA DIAGNOSTISKA METODER OCH BEHANDLINGSSTRATEGIER VID MITOKONDRIELL SJUKDOM.
Omgivningsfaktorers inverkan på användning av hjälpmedel
Orsaker till morbiditet och mortalitet efter organtransplantion med speciell inriktning på levertransplantation och pediatrisk njurtransplantation
Osteoporos - association till frakturer i skelettet och underkäkens bentäthet och till artros i käkleden
PARAMYXOVIRUS OCH MULTIPEL SKLEROS
Patienters Rehabilitering Efter Höftledsoperation
– Personcentrerad vård (PREH-PCV)
Patienters tankar om vad som är verksamt i psykoterapi
Patientkontrollerad propofolsedering vid undersökning och behandlning av sjukdomar i gallgångarna: en prospektiv jämförelse mellan midazolamsedering och propofolsedering av anestesipersonal.
Pilotstudie: Effekten av valnötsextrakt och nyponpulver på Helicobacter pylori visat med 14C-urea-utandningstest på friska frivilliga
Platsens och rummets betydelse i det perinatala vårdandet
Potentiellt negativa aspekter av prostatacancer screening med PSA
Prediktorer och indikatorer för omfattande funktionshinder och låg livskvalitet vid RA. En jämförelse i ett 10-årsperspektiv
Premaligna och maligna munslemhinnesjukdomar - kliniska, immunologiska,
virologiska och genetiska aspekter på diagnos och behandling
Prognostiska faktorer vid diffust storcelligt B-cellslymfom - en populationsbaserad studie
Projekt Utveckling av multimodala team i primärvården i Södra Älvsborg.
Prospektiv kartläggning av samhällsförvärvad norovirusenterit ("Vinterkräksjuka") - mortalitet och långtidsbärarskap hos sjukhusvårdade vuxna patienter
Prospektiv observationsstudie av effektivitet och kostnadseffektivitet vid öppen respektive minimalinvasiv behandling av kritisk benartärsjukdom.
Psykologiska och neurobiologiska prediktorer för återfall vid alkoholberoende - en longitudinell studie
Randomiserad undersökning av depressionsbehandling med Interpersonell psykoterapi (IPT) och Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Reaktivering av JC/BK-polyomavirus och herpesvirus vid immunomodulerande/immunosuppressiv behandling av multipel skleros
Repetetiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) och transkraniell svagströmsstimulering (tDCS). Möjligheter till potentiering av rehabiliteringen efter stroke?
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer vid fetma och utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes postpartum samt betydelsen av den maternella miljön under fosterperioden för den metabola utvecklingen under tidig barndom.
Rörelseomfång och känsel, aktivitet, delaktighet samt upplevelse av hälsa och livskvalitet hos patienter med svår/recidiv Dupuytrens kontraktur.
Samtalsbehandling som utbildning för kvinnor som omfattas av rehabiliteringsgarantin
Antidepressiv kognitiv stil © KBT-inriktad rehabilitering ur ett systemiskt perspektiv
Samtalsinteraktion vid neurogena tal- och språkstörningar: Intervention med fokus på samtalspartners.
Smärta och dagliga aktiviteter vid ledgångsreumatism ur ett patientperspektiv
Social dokumentation fortsättningsprojekt år 2010
Spirometri och konditionstests effekter på rökarens livskvalitet.
Staphylococcus aureus ytproteiner som virulensfaktorer och vaccinagens
Stressutlöst hjärtsvikt i samband med subarachnoidalblödning
STROKE – EN ONÖDIG SJUKDOM? - Ett globalt strokeprojekt i VGR
Studier av MS sjukdomens epidemiologi och immunopatogenes för påvisande av riskfaktorer och biomarkörer av klinisk relevans för diagnostik, prognos samt vid utvärdering av sjukdomsförlopp och terapeutisk intervention
Styrketräning för kvinnor med fibromyalgi
Symfys-fundusmått i mödrahälsovården - en registerbaserad studie.
Tandvårdskontakt hos äldre
TARMFLORANS BETYDELSE FÖR BENMASSA
Telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll - barnmorskors erfarenheter och upplevelser
TENS-behandling av överaktiv blåsa
Test av reliabilitet och validitet för 30 meter gångtest hos personer över 60 år
Tidig kronisk pankreatit och exokrin pankreasinsufficiens. -Förbättrad diagnostik och definierad sjukdomsbörda för ett förbisett tillstånd
Tillförlitlighet hos en stegräknare och en accelerometer då de används av kvinnor som lider av fetma
Tio års uppföljningsstudie av barn, ungdomar och unga vuxna med dystrofia myotonika typ 1 i Västra götaland, Halland och Skåne
Tolerans och immunomodulation vid autoimmun och septisk artrit
Translationella molekylärbiologiska studier för individualiserad behandling och förbättrad prognos för bröstcancerpatienter med fokus på endokrin resistens och trippel-negativ bröstcancer (TNBC).
Trombocyterna och cellsignalering i hemostas, blodproppssjukdomar och blodkärlens biologi
Tymidinfosforylas och kolorektal cancer
Ungdomar är viktiga – implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor
UPFO. Stängning av öppetstående foramen ovale efter kryptogent stroke. Korttidsresultat och långtidsuppföljning.
Uppföljning av arbetsterapiinterventioner i vårdprogrammet för benamputerade patienter vid Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås - datainsamling
Uppföljning av barn födda efter återförande av vitrifierade och tinade blastocyster.
Uppföljning av kardiovaskulära befolkningsstudier i Göteborg.
Upplevelser av smärta i ländryggen hos barn och ungdomar relaterat till en sjukgymnastisk behandlingsintervention
Utveckling av orala vacciner mot ETEC-diarre och Helicobacter pylori
Utveckling av orala vacciner mot ETEC-diarre och Helicobacter pylori
Utvärdering av främre korsbandsrekonstruktion med speciell inriktning på könsrelaterade skillnader
Utvärdering av funktionen avancerad specialistsjuksköterska på vårdcentraler i primärvården Skaraborg
Vad avgör om en person med ADHD kan komma ut i arbete?
Vad händer när sjukgymnaster använder förberedda nyckelfrågor och kunskap om förhållningssätt till att leva med smärta i mötet med patienter med långvarig muskuloskeletal smärta?
Validering av nya potentiella prediktiva markörer för effekt av endokrin behandling vid bröstcancer behandling.
Virus-och värdfaktorers betydelse för naturalförlopp och behandling vid kronisk virushepatit
Visual Evoked potentials (VEP) - kartläggning av test-retest stabilitet och förbättrad signalanalys.
Web-baserat stöd under graviditet och tidigt moderskap hos kvinnor md typ 1 diabetes - en interventionsstudie - MODIAB-Web
Antal: N=26
Februari
Behandling med L-lysin vid schizofreni: En uppföljningsstudie på rättspsykiatriska patienter
Betydelsen av ett ATPas, ASNA1, för ackumulering av platina och för resistens mot platinainnehållande cellgifter hos humana tumörceller
DILALA; Behandling av Akut DIvertikulit - Laparoscopisk Lavage vs. Resektion
En begreppsanalys av begreppet utvilad
Erfarna vetenskapliga handledares upplevelser av utmanande handledningssituationer
Etnicitet och människa-djur kommunikation. En analys av barns och ungdomars kommunikation med hästar vid hästunderstödd intervention. Projektnr: 257813402 Version nr: 1
Fördelning av föräldraledighet- en prospektiv jämförande studie av familjer
Förebyggande av peritonit (bukhinneinflammation) hos patienter med peritonealdialys ("påsdialys") - effekt av regelbunden uppföljning av patienternas teoretiska och praktiska kunskaper med fokus på infektionsprofylax
Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagande av kvinnor med risk för osteoporos.
Identifiering av virulensfaktorer och molekylärepidemiologisk karaktärisering av multiresistenta ESBL-producerande bakterier i Örebro län
Incidens primärtandstrauma under tidiga barnaåren, 6 månader till 4 år
Klinisk tillämpning av ny biokemisk markör för leverfibros
Kliniska och radiologiska tecken på osteoartrit/osteoartros i käkleden i förhållande till osteoporos. En populationsstudie på äldre
Kontinuitet - Hur livet hänger samman när man lever med kronisk hjärtsvikt
Konventionell tjocktarmsröntgen eller datortomografi av tjocktarmen?
En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer
Neutrofilinvandring och cytokinmönster i huden vid psoriasis och atopisk dermatit
Oral hälsa hos individer med svår tandvårdsrädsla: objektiv och subjektiv bedömning
Patienters uppfattningar om och attityder till införandet av ett nytt försäkringssystem och behandlingssystem i Folktandvården Västra Götaland – en kvalitativ studie
Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling
Prognostiska och prediktiva faktorer inom strålbehandlat sen livmoderhalscancer.
Rör till rätt barn - En utvärdering av följsamheten till behandlingsrekommendationerna för rörbehandling hos barn på Skaraborgs sjukhus
Skolvägran och Skolfobi
- Psykologiska faktorer bland ungdomar som skolkar, skolvägrar och skolfobi
- En litteraturstudie
Translationella molekylärbiologiska studier för individualiserad behandling och förbättrad prognos för bröstcancerpatienter med fokus på endokrin resistens och trippel-negativ bröstcancer (TNBC). 460-09
Utveckling av bentäthet 5 år efter GBP operation
Venös tromboembolism og malignitet
Våldsutsatta kvinnors erfarenheter, uppfattningar och önskemål om bemötande i hälso- och sjukvården
Antal: N=28
Mars
Preventiv vård till patienter med perifer artärsjukdom i benen
En läkarförsörjningsstrategi inom Primärvårdsverksamhet
-att attrahera samt rekrytera svenskar som läst till läkare utomlands
Samverkan för ökad självständighet i toalettsituationen
Kognitiva nedsättningar i samband med utmattningssyndrom – Ett samverkansprojekt mellan Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutet för Stressmedicin (ISM), Västra Götalandsregionen.
Kariesutveckling hos barn i förskoleåldern i Skaraborg
mellan åren 2003 och 2006
Svensk frivillig sjukvårdspersonals deltagande i utländska krig och konflikter 1864–1964
Studier av DNA strukturens betydelse för metastasering och överlevnad hos patienter med olika former och stadier av pankreascancer.
System för regional dosrevision vid extern strålbehandling med högenergetiska fotoner
Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
Patientkontrollerad avslappning vid undersökning eller behandling i gallgångarna
Mastceller i livmoderhalsen
Fysisk aktivitet och fysisk funktion hos svenska och iranska 75-åringar - en jämförelse
Kvalitativt och kvantitativt mätning av bakterieförekomsten på våra händer
Är lokal nervblockad med kvarliggande kateter bättre än patient kontrollerad smärtbehandling med morfin efter avancerad bakfotskirurgi?

Validering av frågeformulär i samband med fotkirurgi
Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende.
Fetma är korrelerat med sämre operationsresultat vid kirurgi för lumbal spinal stenos.
En studie av 2633 patienter från svenska ryggregistret.
Aktionsforskning för utveckling av förhållningssätt i förlossningsvården.
En systembiologisk sökstrategi för att identifiera nya sjukdomsmekanismer för diabetes
A systems biology search strategy to identify new diabetes disease mechanisms
Att pröva och utvärdera föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC)i svensk kontext
Behandling av premaligna hudlesioner med topikal imiquimod och fotodynamisk terapi hos organtransplanterade patienter, en randomiserad intraindividuell studie med blindad effektutvärdering.
Jämförelse mellan två undersökningsmetoder, PET/CT och MRT, med avseende på tumörutbredning/spridning och tumörsvar i samband med strålbehandling av livmodershalscancer
Minskar epidural bedövning dödlighetenvid colon/rectalkirurgi? (Epicol-studien)
Föräldrars erfarenheter av besök hos psykolog – en kvalitativ studie inom barnhälsovården
Långvarigt sjukskrivna patienter. En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde
Behandling och träning med basal kroppskännedom för personer med stroke
Placebo förstärkning av behaglig beröring. Version nr: 1.0
Profylaktisk probiotika till prematurer med extremt låg födelsevikt (PROPEL-studien)
Tillämpning av rädsla-undvikande modellen för kronisk smärta på kroniska whiplash-relaterade besvär - en tvärsnittsstudie
Antal: N=24
April
Munnen och Mb Crohn
Western Ontario Osteoarthritis Shoulder index, (WOOS)översättning, kulturanpassning samt bedömning av reliabilitet, validitet och känslighet för förändring.
Betydelsen av tidig tymektomi för utvecklandet av autoimmunitet och immunbristtillstånd.
Frisk på jobbet, sjukfrånvaro och återgång till arbete hos en yrkesverksam generell population - vilken påverkan harden psykosocial arbetsmiljön och arbetsengagemanget?
Genetiska markörer för Subjektiv well-being hos aktiva seniorer
Utvärdera ett nytt bedömningsinstrument inom arbetsterapi
Utvärdering av effekt av proffesionell plaque-kontroll av det parodontala tillståndet distalt om 2:a molaren efter kirurgiskt avlägsnande av visdomstand i underkäken.
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens.
Undersökning av förekomsten av virus i benmärgens stamceller vid multipel scleros
Bryr vi oss om patienter med fetma?
Handläggning av fetma 2006-2009 på Vårdcentralen Oden i Falköping.
Farmakokinetiska förändringar hos kvinnor som under pågående graviditet behandlas med antidepressiva läkemedel
Endovaskulär behandling av aortaaneurysm
Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner -
En journalstudie på vårdcentralen Oden i Falköping.
Ökar immuncytokemi med en ny antikropp (IMP3) träffsäkerheten att skilja reaktiva benigna förändringar från maligna förändringar i gallvägsstrikturer?
Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvård.
Interstroke - en internationell fallkontrollstudie av riskfaktorer vid stroke. 698-08
Samband mellan BCG ärr och ny test för att påvisa latent TB
En retrospektiv studie av HER2 vid bröstcancer. Bestämning av andel tumörer, tidigare bedömda som HER2-negativa med IHC (immunohistokemi), som är HER2-positiva med SISH (Silver In Situ Hybridisering).
Datortomografi Ländrygg Med Låg Stråldos (Lågdos DT-ländrygg); Delprojekt 1: Fantomstudie.
Datortomografi Ländrygg Med Låg Stråldos (Lågdos DT-ländrygg); Patientstudie del 1: Analys Av Bildkvalitet.
Återinsjuknande i stroke efter TIA hos patienter med symptomgivande karotisstenos
Blodfettssänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
Aktionsforskning design och metoder
Kartläggning av potential hos stamcellspopulationer i navelsträngsblod att stimulera kärlnybildning och verka cardio-protektivt
Antal: N=35
Maj
Spinalbedövning jämfört med interkostalbedövning för smärtlindring efter öppen gallkirurgi – skillnad i postoperativ smärta och vårdtid?
Är benstruktur viktigare än benmassa för bedömning av frakturrisk?
Ett steg närmare en sundare alkoholkonsumtion - hjärnundersökning före och efter alkoholintervention.
Är allergiframkallande metaboliter orsaken till kontaktallergi mot neoprengummi?
Infektion som etiologi till prostatacancer
Centralnervösa hormonella, inflammatoriska och monoaminerga mekanismer för stressreglering relaterade till mental hälsa
Hur kan grundutbildningsstudenternas deltagande i landstingsverksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete ge bestående effekter?
Studie över betydelsen av gallträdets reservoirfunktion för dygnvariationen av gallsalt-, kolesterol och fibroblast growth factor 19-syntesen samt syntesmönstret hos patienter med förhöjd syntes av olika orsaker
Behandling av mental trötthet efter lindrig skallskada med mindfulness baserad stress reduktion (MBSR) – en pilotstudie
Samverkande omhändertagande under jourtid inom Strömstads och Tanums kommun
Åldersberoende samband mellan hjärnfunktionspåverkan mätt som bispektralindex och anestesigaskoncentration vid anestesi med sevoflurane.
Befolkningsstudie av sömnrelaterade andningsstörningar hos barn
Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning
Studier av trombocytfunktion och mekanismer för benmärgsfibros och ökad angiogenes vid myeloproliferativa neoplasier och vissa ärftliga trombocytrubbningar
Kommunikation och omhändertagande i svensk tandvård.
Skiljer sig patienters upplevelse mot bakgrund av etnicitet?
Optimal position av en ny typ av benledningshörapparat (Bone Conduction Implant-BCI).
DAGLIGA AKTIVITETER HOS KVINNOR MED HANDARTROS
Ett års uppföljning
En litteratur granskning enligt realist reveiw av bildskapande behandling vid depression
Påverkas postoperativ minnesfunktion och tillfällig förvirring efter stor huvud-halskirurgi av valet av metod för att styra anestesidjup vid generellanestesi?
Förekomst av jordnötssensibilisering hos björkpollenallergiker
KOL-vården på Backa Vårdcentral -- ett förbättringsförslag
Kartläggning av hjärt- och kärlstatus hos patienter med akut kranskärlssjukdom efter ballongvidgning av kranskärlsförträngning (RECIPE-Repeated Evaluation of Coronary flow reserve in Prediction of cardiovascular Events)
Sjukskrivnas tilltro till arbetsåtergång.
En intervjustudie med hermeneutisk fenomenologisk ansats.
JODSTATUS OCH THYREOIDEAFUNKTION HOS BARN OCH MÖDRAR I SAMBAND MED AMNING.
Epidemiologi vid IBD
Smittad med STD? - Riskfyllt sexuellt beteende eller ej? En beteendestudie bland unga vuxna personer som söker en STD-mottagning.
Muskulär imbalans i nackens muskulatur hos spädbarn med congenital muscular torticollis (CMT), kan kinesio tape vara ett behandlingskomplement.
En öppen studie med historiska kontroller av påverkan på bakteriologisk utläkning av prednisolon hos patienter med borreliaorsakad facialispares som behandlas med doxycyklin. Projektnr: 2010, Version nr: 2.0 EudraCT number: 2009-018143-25
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie som genomförs för att bestämma effekten av Ticagrelor på adenosininducerat kranskärlsflöde hos friska frivilliga manliga försökspersoner. Projektnr: D5130C00067 Version nr: 1 EudraCTnr: 2010-021820-91
Förändringar i hudens normalflora hos patienter som genomgår ledprotesoperation
Personcentrerad information och kommunikation för patientdelaktighet - Hur påverkar det patienters återhämtning och välbefinnande efter kolorektal cancerkirurgi?
Ångest och oro hos individer med normalvikt eller fetma och typ 2 diabetes från ett köns perspektiv
Transuretral Prostataresektion: En prospektiv studie av resultatet av ingreppet på 200 opererade patienter på Skaraborgs Sjukhus i Skövde
Tidigt understödd hemgång från stroke-enhet i Göteborg
Långtidsuppföljning av patienter med varicella zoster virus (VZV)infektion i centrala nervsystemet (CNS)- neurologiska sekvele och biokemiska markörer/VZV DNA i likvor.
Antal: N=37
Juni
Sjukdomsrelaterad undernäring: Förbättrad diagnostik för bättre behandling.
Könsmönster i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen
ADHD problematik hos vuxna med tandvårdsrädsla/psykologiska behandlingsproblem i tandvården.
Påverkar profylaktisk antibiotika infektionskomplikationsfrekvensen vid ERCP(endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi)?
Undersökning av cytokinmönster och tillväxtfaktorer hos patienter i hemodialys och/eller patienter med systemsjukdomar.
Har SLC25A43 betydelse vid behandling av bröstcancer?
Betydelsen av CpG shores och deras DNA-metylering för långtidsprognos vid cancer
Molekylärgenetiska undersökningar av Folatreceptor-alfa och Proton-Coupled Folate Transporter
1. Liraglutide och subklinisk hjärtsvikt
2. Inflammationsmarkörer, lipid och glukosmetabolism i relation till kariodvaskulär risk i 2 stora populationsbaserade kohorter
3. Liraglutide i kombination med insulin vid typ 2 diabetes.
Långtidsuppföljning av patienter med varicella zoster virus (VZV)infektion i centrala nervsystemet (CNS)- neurologiska sekvele och biokemiska markörer/VZV DNA i likvor.
Användande av ASEPSIS sårskala vid bedömning av postoperativa sårinfektioner efter hjärtkirurgi
Fluortandkräm - en populationsstudie om kunskap, attityder och beteende
Perinatala hjärnskador
Skattas livskvaliteten och olika livskvalitetsaspekter olika beroende på ålder?
- En prospektiv longitudinell livskvalitets studie vid huvud-hals cancer inkluderande utvärdering av ett nytt frågeformulär för äldre, (EORTC QLQ-ELD15)
Prospektiva longitudinella studier vid Huvud-Halscancer avseende av behandling, livskvalitet och malnutrition; samt utveckling av internationella livskvalitetsfrågeformulär i samarbete med EORTC.
Varför får inte alla människor Alzheimers sjukdom av beta-amyloid?
Förskrivning av protonpumpshämmare i primärvård före och efter Helicobakter-eradikering
Kroppssammansättning under graviditet, efter förlossning och hos det nyfödda barnet
Europeiska intergroup myelomstudien
Utveckling av optimerad diagnostik av luftvägsinfektioner. Studier av antibiotikaanvändning i öppenvård och virusevolution över tid.
Amyloidmetabolism vid Niemann-Pick typ C
Osteoprotegerin (OPG) och Receptor Activator of Nuclear Factor kappa-B Ligand (RANKL) vid ovarial funktion- roll vid ovulation och utveckling av ovarialcancer.
Hjärnvägen 2 - Kartläggning av den tidiga vårdkedjan och hälsoekonomi vid misstänkt stroke i Västra Götalandsregionen
Behandling av Käkmuskelsmärta - Effekt och kostnadseffektivitet.
Optimal genetisk karaktärisering av Neisseria meningitidis för att utreda om utbrott av en aggresiv bakterieklon föreligger.
Närståendes hälsa och sorgehantering efter dödsfall: Har upplevelse av trygghet under pågående palliativ hemsjukvård någon betydelse på längre sikt?
Farmakogenetik och behandling med alfainterferon hos patienter med myelom.
Blodkoncentration av bakterie-DNA kopplat till allvarlighet och tid till positiv blododling.
Att Byta Eller Inte Byta – Upplevelser kring det fria vårdvalet
CT angiografisk uppföljning av patienter som genomgått kranskärlkirurgi mellan år 1993 och 1997.
HAND VGR - Studie av kognitiv funktion hos individer med HIV
Utvärdering av BioHelixTM dentala implantat i en retrospektiv fallserie - 5-års resultat.
Symtom och fördröjningstider hos patienter med ST-höjningsinfarkt, ur ett könsperspektiv.
Förändring i läkemedelsanvändning och sjuklighet i en lokal befolkning - en 30-års uppföljning
QoLiRECT - en prospektiv studie av livskvalitet och patientupplevd funktionell påverkan vid ändtarmscancer
Tandhälsa hos barn och ungdomar relaterad till socioekonomi och munhälsobeteende. Ett prospektivt folkhälsoprojekt
Optimerad handläggning av pseudocystor i pankreas
Antal: N=18
Juli
Postdoc vid The Hospital for Sick Children/ University of Toronto för studier av orsaker till, och effekter av omfattande bukkirurgi hos extremt förtidigt födda barn
Effekten av respiratorbehandling i bukläge på lungvolym och gasutbytesfunktion.
TROMBAG; Trombocytaggregation under graviditet.
Mera information från pricktestning för Typ I allergi
Virusinducerade selektinligander och cellbunden viremi: Ett nytt mål för diagnostik och terapi vid virusinfektioner hos immunsupprimerade patienter
Förstå funktionsnedsättning och minska handikapp, förbättra klinisk praxis för att stärka resultaten av rehabilitering och kvalitet på utvärdering av resultat hos personer med stroke och andra långvariga neurologiska tillstånd.
Molekylära mekanismer för Herpesvirus replikation och transkription
Minnesmekanismer i ett långtidsperspektiv: analys av stabiliserande faktorer
Astmabehandling på Kungsstens Vårdcentral
Svår tandvårdsrädsla i ett ohälsoperspektiv
Kirurgisk behandling av peri-implantit med eller utan tilläggsbehandling med antibiotika.
En studie av effekten och säkerheten hos panitumumab, jämfört med cetuximab, på patienter med metastaserande tjocktarms-ändtarmscancer med normal KRAS-gen. Projektnr: 20080763, Version 30 mars 2009 EudraCT number: 2009-010715-32, 608-09
OBS: Projektet håller på att avslutas; kommer uppdateras mkt snart!
EGO III; Jämförande studie avseende förändringar i energimetabolism
efter konventionell och kirurgisk obesitasbehandling
Epidemiologisk övervakning av ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamases)-bildande E coli med särskild hänsyn till påvisande av smittspridning och utbrott
Mussel-adhesivt protein – test av funktion med kondrocyter in vitro
Utveckling av ett patientrapporterat (e-PRO) instrument för ökad följsamhet till blodtryckssänkande läkemedelsbehandling - enkel uppföljning via patientens egen mobiltelefon.
Tryckregistrering i diskens kärna vid diskografi på patienter med misstänkt diskogen smärta
Oenighet mellan doktorander och deras handledare - en kvalitativ intervjustudie
Antal: N=27
Augusti
Raschanalys av Shirom-Melamed Burnout Questionnaire
Livslots för seniorer, ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventionsprogram, kort- och långsiktig effekt på ADL.
Förekomst av PTSD bland invandrare på Dalabergs Vårdcentral
Proppsjukdom och cancersjukdom
Syra-bas-balans och blodtryck under graviditet
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkostisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt.
Orsakar sepsis osteoporos?
Har diskbråckets utseende på MR någon betydelse för om den sjukgymnastiska behandlingen har effekt?
Lunginfektioner hos cystisk fibros patienter med fokus på epidemiologi, virulensgener och immunologi
Logopedbedömning av barn med utfall vid tidig språkscreening från barnavårdcentraler i Göteborg.
Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Olika sänglägespositioners effekt på hudblodflöde, tryck och temperatur hos äldre vårdtagare i relation till tid
Behandlingsaspekter på tennisarmbåge särskilt avseende användandet av kortisoninjektioner i primärvården i Göteborg
Kommunikationskvalitén mellan vårdpersonal och föräldrar i neonatal intensivvård
Intrakraniell tryckdynamik vid shuntbehandling för hydrocefalus vid olika öppningstryck och kroppslägen
Anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat
Genuttryck från tillväxtfaktorer och inflammatoriska ämnen i placenta - en jämförande studie mellan överviktiga och normalviktiga kvinnor
Validering av The Mother-to-Infant Relation and Feelings (MIRF)-skalan och The Mother perceived support from Professionals, Partner och Social network (MoPPS)-skalan.
Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
Prevalens och prediktorer för fördröjd magsäckstömning, gastropares, hos patienter med insulinbehandlad Diabetes Mellitus.      
Serologiska markörers och eosinofilers roll vid inflammatorisk tarmsjukdom
Äldre patienters upplevelser av behandling vid akuta koronara syndrom.
Att mäta evidensbaserad praxis inom sjukgymnastik: Översättning, anpassning, vidareutveckling samt validitets- och reliabilitetstest av ett frågeformulär
Biomarkörer i cerebrospinalvätska hos patienter med neuroborrelios
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkortisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt
Den antimikrobiella effekten på munhålefloran av en engångsdos amoxicillin
Utvärdering av den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som är kranskärlsopererade med no-touch tekniken.
Antal: N=65
September
Kronisk rhinosinuit och hummingbehandling
Att vara närstående till någon som avlidit av svår stroke- erfarenheter av vården
Screening som arbetsmetod - vårdpersonals upplevelse och perspektiv.
Fokusgrupper med personal som arbetar med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) inom Västra Götalands-regionen.
Rekonstruktion av alveolarutksottsatrofi med allogent benersättningsmaterial
Analys av elektiva ljumskbråckoperationer med preperitoneal teknik hos kvinnor i Sverige 1992-2009.
Immun störning på kronisk njursjukdom - relation till kardiovaskulära komplikationer
Omställningsarbete, riskanalys och patientsäkerhet: En analys av omställningsarbetet vid Sollefteå sjukhus.
Att leva med whiplash
Hyperaldosteronismscreening
ATT LEVA DROGFRITT -Bättre livskvalitet för personer med samsjuklighet?
Professionellas erfarenheter av och syn på gränsöverskridande samverkan vid individuell planering och genomförande av stödinsatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Isometrisk muskelstyrka uttryckt som vridmoment hos barn och ungdomar, 8-18 år
Kartläggning av förekomst av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och effekten av optimerad behandling och omhändertagande av KOL-patienter inom primärvårdsområdet Kungshamn/Hunnebostrand
Kan Ronnie Gardiners Rytm & Musik (RGRM) Metod förbättra motorik och kognition hos patienter med Parkinsons sjukdom?
Postoperativ osteopatisk intervention i smärtreducerande syfte efter oesofagusresektion via thorakotomi
Vilka kinematiska rörelse variabler bäst kan predicera funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i övre extremiteten efter stroke
Personcentrerad vård för patienter med akut koronart syndrom
Kan rituximab (RTX) behandling förbättra utfallet för patienter med aktiv thyroidea associerad pftalmopati (TAO) som inte svarar på eller återfaller intravenösa steroider?)
Viktbegränsning under graviditet; en interventionsstudie. Uppföljning av studiebarnens och deras yngre syskons viktutveckling under de fem första levnadsåren.
Effektivt nyttjande av den medicinska bilden - ökad kunskap om kvalitetskriterier och utveckling av utvärderingsmetoder inom radiologi, nuklearmedicin och vid röntgenvägledda procedurer.
Finns en läkande vårdatmosfär? En kvalitativ studie om betydelsen av vårdmiljö och bemötande för patienter
Trötthet (fatigue) efter akut hjärtinfarkt
Antikroppsimmunitet vid kardiovaskulär sjukdom
Utskrivning från sjukhus efter höftfraktur - Patienters upplevelser, tankar, känslor och förväntningar
Effekter av andningsträning med Inspiratory Resistance Positive Expiratory Pressure första månaden efter hjärtkirurgi
Lönar sig dietistens och barnmorskans insats i ett livsstilsprojekt för gravida med fetma?
Normalisering av blodtrycket med noradrenalin på patienter i septisk chock, och dess effekt på njurblodflödet, njurfunktionen och njurens syresättning.
Utvärdering av kataraktoperation med primär IOL implantation och pars plana vitrektomi hos barn med uveit
Biomarkörer och njurskada vid urinvägsinfektion hos spädbarn
Ny metod för mätning av transpulmonellt tryck vid akut lungsvikt
Perinatal skada på plexus brachialis: En prospektiv långtidsuppföljning av läkning och funktionell förmåga
Effekter av könshormoner i hjärtrelaterad mortalitet och morbiditet: En prospektiv studie i en svensk medelålders kohort.
Momentana fysiologiska effekter hos gravida vid styrketräning, stavgång och vila
Behandling av spinal stenos med perkutant interspinosus implantat vs dekompression.
Kliniska, radiologiska och experimentella studier.
Träning av postural kontroll hos barn med cerebral pares
Barn med läpp-, käk-, och gomspalt: Undersökning av kariesförekomst, risk och deras livskvalitet.
Laser i kariesbehandlingen-patientens uppfattning, pulpareaktioner och fyllningars överlevnad
Whiplashskador i Skaraborg 1999-2008
Balans och gångförmåga hos personer med perifer vestibulär yrsel: validitet- och reliabilitetsprövning av Functional Gait Assessment-svensk version
Ungdomars erfarenheter av skolbaserade fluorlackningsprogram i Sverige
Utvardering av "No Touch" metod för radiocephal fistel kirurgi
Barn med läpp-, käk-, och gomspalt: Undersökning av kariesförekomst, risk och deras livskvalitet.
Recidivrisk 5 år efter Mohs mikrografiska kirurgi för aggressiva basaliom i ansiktet.
Utvärdering av kvantitativ MR (qMR)
Finns det ett samband mellan smärttröskel för tryck och temperatur och återhämtning samt utveckling av kronisk smärta efter livmoderoperation?
Diagnostisk inkongruens hos patienter med klaffsjukdom.
Studier av svårighetsgrad med magnetresonans och ekokardiografi
Skärvätskor, bakterier och luftvägsbesvär.
Studium av försöksverksamheten ”Mer patientfokuserad sammanhållen
cancervård” i sydöstra sjukvårdsregionen
Tre olika metoder att analysera ERG rearrangemang i en unik svensk biopsikohort.
Utvärdering av öppetståendegrad hos vengraft uttagna med no-touch teknik vid anastomosering till LAD.
Immunologiska följder av tidig tymektomi
Lapptestning med en mix av textilfärger, en multicenterstudie.
Intrakraniell tryckdynamik vid shuntbehandling för hydrocefalus vid olika öppningstryck och kroppslägen
Oro och ångest inverkan på balans hos patienter med stroke- en jämförelse mellan tidig understöddrehabilitering i hemmet och inneliggande rehabilitering.
ML25492 RoA-KING: multicenter, nationell icke interventionsstudie på patienter med reumatoid artrit som i klinisk praxis behandlas med RoActemra.
Benbrott hos barn - studier av benkvalité i samband med fraktur och immobilisering
Samtalsmatta som stöd för ökad delaktighet och kommunikation mellan personer som har Huntingtons sjukdom, närstående och tandhygienist
Utvärdering av en skräddarsydd implementering av evidensbaserade sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer i primärvård
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie avseende mesalazinbehandling (Asacol®) vid IBS och utvärdering av ändtarmsiflammation med Mucosal Patch Technique
Barnmorskors erfarenhet av vårdande omsorg i samband med barnafödande - En fenomenologisk studie
Systematisk hjärt-kärlriskbedömning på vårdcentral. En jämförelse av riskbedömning med SCORE eller QRISK som riskalgoritm.
Utfall från språkscrening på barnavårdcentral vid 2½ års ålder och erfarenheter från omhändertagandet på Enheten för barnlogopedi i Göteborg.
Resultat efter artroskopisk höftkirurgi
Lapptestning med en mix av textilfärger i två koncentrationer, en svensk multicenterstudie.
Kostnadseffektivitet i en randomiserad kontrollerad studie av internetmedierad kognitiv beteendeterapi i primärvården
Antal: N=35
Oktober
Nya enkla indikatorer för kognitiv svikt efter stroke
Traffic Light System - ett praktiskt bedömnings- och kommunikationsinstrument som följer patienten genom sin rehabiliteringsprocess. En kartläggning av äldre patienter som drabbats av stroke eller höftfraktur.
Skillnader i beta-secretase aktivitet i CNS hos HIV-1 positiva patienter med antiretroviral behandling
Kommunikationsstrategier i FoU primärvård
Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer.
Internetadministrerad KBT-behandling av Ångestsymtom hos Unga Vuxna. En Randomiserad Kontrollerad Studie.
Diagnosregistreringen inom primärvården, Skaraborg. Hur påverkas den av införandet av VG-primärvård?
Villkorad (be)handling. Patientkonstruktioner, alienation och självstyrning i en tvärprofessionell kontext.
Leder anvädningen av CRP till en lägre förskrivning av antibiotika?
Kliniska aspekter på njurfunktion hos patienter med primär muskelsjukdom
Femoroacetabulär impingement hos elitidrottare
Studie av trombocyters aggregationsförmåga med hjälp av Multiplate impedans-aggregometri hos patienter med kranskärlssjukdom: påverkas testmetoden av olika provtagningsrör, olika provtagningslokaler samt effekter före och efter genomgången bypass-kirurgi?
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
Detektion av cellväggs-polysackarider och antikroppar mot kapsel-polysackarider vid samhällsförvärvad pneumokockpneumoni hos vuxna.
Allmänläkarens arbetstillfredsställelse i Göteborg
Förbättrad kvalitet och snabbare återhämtning efter livmoderoperation. En randomiserad jämförande studie av olika uppföljningsstrategier efter operationen.
Metylering av gener vid colorektal cancer
Koagulations-, inflammations- och trombocytaktivering vid arteriell och venös trombos.
Talet hos internationellt adopterade och svenskfödda barn med läpp-käk-gomspalt.
Traffic Light System - Ett praktiskt bedömnings- och kommunikationsinstrument som följer den äldre patienten genom sin rehabiliteringsprocess.
Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Glykodiagnostik av levercancer
Ögon- och synutveckling hos barn födda måttligt för tidigt och small for gestational age (SGA) – i relation till övriga tillväxtparametrar och påverkan av tillväxthormon
RA0028 MARVELLOUS: fas IIIb, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att med MR kamera verifiera certolizumab pegols tidiga effekt på aktiv RA (sponsor UCB)
Sjuksköterskeledd telefonuppföljning efter trauma - har det effekt?
Blodets levringsförmåga vid arteriell och venös trombos.
Skillnader i genaktivering hos humana monocyter som stimuleras med intakta eller autolyserade pneumokocker
Akupunktur som behandling vid missbruksproblematik.
Hur påverkar hjärtlungmaskin (CPB), njurens circulation, funktion och oxygenering och vilken effekt har noradrenalin på njurens circulation, funktion och oxygenering i tidig septisk chock.
Hur handskas blödarsjuka personer med sin kroniska sjukdom i sin vardag? Hur uppfattar de att specialistteamet möter upp deras behov?
Kirurgi vid Crohns sjukdom och effekt av immunmodulerare.
Styrketräning, fysisk kapacitet och tillväxtfaktorer vid fibromyalgi
De mest betydande dödsorsakerna bland svenska kvinnor födda 1914 och 1918

32-års uppföljning av Kvinnoundersökningen i Götebor
Infektion med humant norovirus GII.4 hos patienter och vårdpersonal – diagnostiska algoritmer, immunitet, mortalitet, och faktorer som påverkar risken att insjukna i norovirusenterit
Mening och innebörd av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom
Antal: N=9
November
Prospektiv studie av patienters upplevda hälsa och återhämtning efter öppen och endovaskulär behandling av Abdominellt Aorta Aneurysm - 2 års uppföljning.
Kliniska tests känslighet för att registrera förändring av funktion och aktivitet första året efter stroke
Fortsatt tillväxt efter fixation av fyseolys caput femoris
Uppföljning efter korsbandsrekonstruktion av barn 8-12 år efter primär främre korsbandsoperation
Attityder till munhälsa och tandvård hos svensk-somalier med fokus på barnens munhälsa och mötet med svensk tandvård
En kvalitativ studie av psykologiskt belastande faktorer hos unga kvinnor med temporomandibulär sjukdom.
Rättspsykiatri i förändring;

-En deskriptiv studie om vårdmiljö för patienter, personal och anhörig
Hyponatremi och säsongsvariation
Supplementerad peritonealdialys: Effekter av NK1-blockad på plasmaproteinförluster och peritoneal inflammation under PD
Antal: N=17
December
GFAP och NFA som neuromarkörer och hos allvarligt skallskadade patienter.
CRP och den kliniska blicken
Fortsatta cancerepidemiologiska studier
Funktion och inflammation i lungornas små luftrör hos vuxna med astma.
Ett nytt sätt att mäta cerebral lateralisering och nedsatt neurologisk utveckling
Intragenerations- och förlossningsmönster av infektionsexponering och risk för Hodgkins lymfom
Cytostatikaexponering i bostaden hos cancerpatienter som behandlas med cytostatika.
Affektiva aspekter av hudberöring - från receptorbiologi till upplevelser av välbehag och smärta
Kronisk myeloisk leukemi (KML)- "from bedside to bench"
Förskrivning av protonpumpshämmare till personer över 75 år listade på Granngårdens vårdcentral i Trollhättan
Fysioterapi inom Primärvårdstriage - effekterna på konsumtion av medicinska åtgärder på vårdcentraler av patienter och subgrupper av patienter med muskuloskeletala besvär: en fall-kontroll studie.
Utveckling av stödet till anhöriga i Borås stad
PEGASUS TIMI 54.
En studie för att undersöka förebyggande av blodproppar med ticagrelor jämfört med placebo. Projektnr: D5132C00001, Version nr: 1 EudraCTnr: 2009-017242-30
Utvärdering av bedömningsmetoder av flerspråkiga barn som faller ut på 2½ års språkscreeningen på barnavårdscentraler i Göteborg.
Multidimensionell optimering av resultat efter höftprotesoperation
ICF Core Sets för vuxna med hörselnedsättning
Jämförelse av detektionsförmågan av introducerade fel mellan nuvarande IMRT QA och en ny anatomibaserad analysmetod
PublishedDocument information: Projektarbeten som uppstartas under 2010 per månad | Last modified: 2011-05-17 by Researchweb Support

Projektarbeten som uppstartas under 2010 per månad, from FoU i Sverige
http://www.fou.nu/is/html/sverige/document/36171