Projekt som uppstartats per år

 

Sök pågående projektarbete med nyckelord (MeSH-termer) | Ta del av samtliga projekt för alla år per organisation | Ytterligare sökalternativ för årsvis delaktighet i utbildning

Projektarbeten som uppstartas under 2010 per månad

(avser alla organisationer som informerar om projektarbeten i FoU i Sverige)

Totalt antal med angivet startdatum år 2010: 131


Antal: N=34
Januari
Bakteriell kolonisation på särskilda boenden
En retrospektiv uppföljningsstudie av singelimplantat i överkäken efter >10 år
Eradikering av mikroorganismer via fotoaktivering av riboflavin.
Factors influencing the prescription of drugs of different price levels (Faktorer som påverkar förskrivning av läkemedel i olika prisnivåer)
Faktorer som påverkar postoperativ smärta efter laparoskopisk gastric bypass
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit.
Genital prolaps efter subtotal och total hysterektomi. En randomiserad multicenter studie.
Glykodiagnostik av levercancer
Helblodsviskositet vid förekomst av M-komponent
Hemsjukvård vid kronisk hjärtsvikt - delaktighet och integrerad vård för att öka patienters egenvårdsförmåga och tillfredställelse med vården.
Hälsorelaterad livskvalitet efter thoraxintensivvård
Implementering och utvärdering av riktlinjer för evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i samband med Rehabiliteringsplanering inom Geriatrik.
Inflammation och Trombos vid upprepade missfall
Inflytande av ålder och kön på behandling av kranskärlsjukdom
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
Klinik och genetik - framgångsrikt radarpar för förbättrad behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
Kronisk handeksem - egenkontroll verktyg för selektering av rätt patienter för specialiserad vård .
Livskvalitet och främjande insatser ur långtidsarbetslösas perspektiv : - en kvalitativ intervjustudie
Metabola risker hos patienter med en psykossjukdom inom psykiatrin en intervention för hälsosammare livsstil
Molekylär epidemiologi och patogenes hos Anaplasma phagocytophilum -
Ett underskattat hot från en fästingöverförd, intracellulär bakterie?
NORDIAPREV (Nordic Diabetes Prevention Trial) - En randomiserad dubbel-blind studie av att med Diamyd® förebygga typ 1 diabetes hos barn och ungdom.
Omgivningsfaktorers inverkan på användning av hjälpmedel
Patienters tankar om vad som är verksamt i psykoterapi
Patientkontrollerad propofolsedering vid undersökning och behandlning av sjukdomar i gallgångarna: en prospektiv jämförelse mellan midazolamsedering och propofolsedering av anestesipersonal.
Pilotstudie: Effekten av valnötsextrakt och nyponpulver på Helicobacter pylori visat med 14C-urea-utandningstest på friska frivilliga
Prediktorer och indikatorer för omfattande funktionshinder och låg livskvalitet vid RA. En jämförelse i ett 10-årsperspektiv
Randomiserad undersökning av depressionsbehandling med Interpersonell psykoterapi (IPT) och Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Rörelseomfång och känsel, aktivitet, delaktighet samt upplevelse av hälsa och livskvalitet hos patienter med svår/recidiv Dupuytrens kontraktur.
Smärta och dagliga aktiviteter vid ledgångsreumatism ur ett patientperspektiv
Social dokumentation fortsättningsprojekt år 2010
Trombocyterna och cellsignalering i hemostas, blodproppssjukdomar och blodkärlens biologi
Ungdomar är viktiga – implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor
Uppföljning av barn födda efter återförande av vitrifierade och tinade blastocyster.
Vad händer när sjukgymnaster använder förberedda nyckelfrågor och kunskap om förhållningssätt till att leva med smärta i mötet med patienter med långvarig muskuloskeletal smärta?
Antal: N=6
Februari
Betydelsen av ett ATPas, ASNA1, för ackumulering av platina och för resistens mot platinainnehållande cellgifter hos humana tumörceller
Etnicitet och människa-djur kommunikation. En analys av barns och ungdomars kommunikation med hästar vid hästunderstödd intervention. Projektnr: 257813402 Version nr: 1
Klinisk tillämpning av ny biokemisk markör för leverfibros
Molekylärepidemiologisk karaktärisering av multiresistenta ESBL-producerande bakterier i Örebro län
Prognostiska och prediktiva faktorer inom strålbehandlat sen livmoderhalscancer.
Utveckling av bentäthet 5 år efter GBP operation
Antal: N=12
Mars
Preventiv vård till patienter med perifer artärsjukdom i benen
Samverkan för ökad självständighet i toalettsituationen
Svensk frivillig sjukvårdspersonals deltagande i utländska krig och konflikter 1864–1964
System för regional dosrevision vid extern strålbehandling med högenergetiska fotoner
Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
Patientkontrollerad avslappning vid undersökning eller behandling i gallgångarna
Kvalitativt och kvantitativt mätning av bakterieförekomsten på våra händer
Är lokal nervblockad med kvarliggande kateter bättre än patient kontrollerad smärtbehandling med morfin efter avancerad bakfotskirurgi?

Validering av frågeformulär i samband med fotkirurgi

Fetma är korrelerat med sämre operationsresultat vid kirurgi för lumbal spinal stenos.
En studie av 2633 patienter från svenska ryggregistret.
Minskar epidural bedövning dödlighetenvid colon/rectalkirurgi? (Epicol-studien)
Behandling och träning med basal kroppskännedom för personer med stroke
Profylaktisk probiotika till prematurer med extremt låg födelsevikt (PROPEL-studien)
Antal: N=5
April
Genetiska markörer för Subjektiv well-being hos aktiva seniorer
Utvärdera ett nytt bedömningsinstrument inom arbetsterapi
Farmakokinetiska förändringar hos kvinnor som under pågående graviditet behandlas med antidepressiva läkemedel
Datortomografi Ländrygg Med Låg Stråldos (Lågdos DT-ländrygg); Delprojekt 1: Fantomstudie.
Datortomografi Ländrygg Med Låg Stråldos (Lågdos DT-ländrygg); Patientstudie del 1: Analys Av Bildkvalitet.
Antal: N=10
Maj
Spinalbedövning jämfört med interkostalbedövning för smärtlindring efter öppen gallkirurgi – skillnad i postoperativ smärta och vårdtid?
Ett steg närmare en sundare alkoholkonsumtion - hjärnundersökning före och efter alkoholintervention.
Infektion som etiologi till prostatacancer
Åldersberoende samband mellan hjärnfunktionspåverkan mätt som bispektralindex och anestesigaskoncentration vid anestesi med sevoflurane.
Studier av trombocytfunktion och mekanismer för benmärgsfibros och ökad angiogenes vid myeloproliferativa neoplasier och vissa ärftliga trombocytrubbningar
Påverkas postoperativ minnesfunktion och tillfällig förvirring efter stor huvud-halskirurgi av valet av metod för att styra anestesidjup vid generellanestesi?
Epidemiologi vid IBD
Smittad med STD? - Riskfyllt sexuellt beteende eller ej? En beteendestudie bland unga vuxna personer som söker en STD-mottagning.
Förändringar i hudens normalflora hos patienter som genomgår ledprotesoperation
Förslutning av mesenteriella defekter vid laparoskopisk gastric bypass
Antal: N=14
Juni
Påverkar profylaktisk antibiotika infektionskomplikationsfrekvensen vid ERCP(endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi)?
Undersökning av cytokinmönster och tillväxtfaktorer hos patienter i hemodialys och/eller patienter med systemsjukdomar.
Har SLC25A43 betydelse vid behandling av bröstcancer?
Betydelsen av CpG shores och deras DNA-metylering för långtidsprognos vid cancer
Molekylärgenetiska undersökningar av Folatreceptor-alfa och Proton-Coupled Folate Transporter
1. Liraglutide och subklinisk hjärtsvikt
2. Inflammationsmarkörer, lipid och glukosmetabolism i relation till kariodvaskulär risk i 2 stora populationsbaserade kohorter
3. Liraglutide i kombination med insulin vid typ 2 diabetes.
Rörelseträning vid behandling av käkmuskelsmärta - Effekt, patientens upplevelse och tandläkarens erfarenhet.
Optimal genetisk karaktärisering av Neisseria meningitidis för att utreda om utbrott av en aggresiv bakterieklon föreligger.
Närståendes hälsa och sorgehantering efter dödsfall: Har upplevelse av trygghet under pågående palliativ hemsjukvård någon betydelse på längre sikt?
Blodkoncentration av bakterie-DNA kopplat till allvarlighet och tid till positiv blododling.
CT angiografisk uppföljning av patienter som genomgått kranskärlkirurgi mellan år 1993 och 1997.
Symtom och fördröjningstider hos patienter med ST-höjningsinfarkt, ur ett könsperspektiv.
Effekter av Feldenkraisbehandling på nacksmärta och postural kontroll hos personer med synnedsättning.
Hälsa, livskvalitet i relation till visuella, muskuloskeletala och balansproblem bland synskadade: En totalundersökning i Örebro län.
Antal: N=4
Juli
Mera information från pricktestning för Typ I allergi
Mussel-adhesivt protein – test av funktion med kondrocyter in vitro
Utveckling av ett patientrapporterat (e-PRO) instrument för ökad följsamhet till blodtryckssänkande läkemedelsbehandling - enkel uppföljning via patientens egen mobiltelefon.
Tryckregistrering i diskens kärna vid diskografi på patienter med misstänkt diskogen smärta
Antal: N=6
Augusti
Olika sänglägespositioners effekt på hudblodflöde, tryck och temperatur hos äldre vårdtagare i relation till tid
Anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat
Validering av The Mother-to-Infant Relation and Feelings (MIRF)-skalan och The Mother perceived support from Professionals, Partner och Social network (MoPPS)-skalan.
Serologiska markörers och eosinofilers roll vid inflammatorisk tarmsjukdom
Biomarkörer i cerebrospinalvätska hos patienter med neuroborrelios
Utvärdering av den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som är kranskärlsopererade med no-touch tekniken.
Antal: N=19
September
Att vara närstående till någon som avlidit av svår stroke- erfarenheter av vården
Analys av elektiva ljumskbråckoperationer med preperitoneal teknik hos kvinnor i Sverige 1992-2009.
Omställningsarbete, riskanalys och patientsäkerhet: En analys av omställningsarbetet vid Sollefteå sjukhus.
Hyperaldosteronismscreening
Professionellas erfarenheter av och syn på gränsöverskridande samverkan vid individuell planering och genomförande av stödinsatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Kan Ronnie Gardiners Rytm & Musik (RGRM) Metod förbättra motorik och kognition hos patienter med Parkinsons sjukdom?
Viktbegränsning under graviditet; en interventionsstudie. Uppföljning av studiebarnens och deras yngre syskons viktutveckling under de fem första levnadsåren.
Utskrivning från sjukhus efter höftfraktur - Patienters upplevelser, tankar, känslor och förväntningar
Barn med läpp-, käk-, och gomspalt: Undersökning av kariesförekomst, risk och deras livskvalitet.
Laser i kariesbehandlingen-patientens uppfattning, pulpareaktioner och fyllningars överlevnad
Balans och gångförmåga hos personer med perifer vestibulär yrsel: validitet- och reliabilitetsprövning av Functional Gait Assessment-svensk version
Utvardering av "No Touch" metod för radiocephal fistel kirurgi
Barn med läpp-, käk-, och gomspalt: Undersökning av kariesförekomst, risk och deras livskvalitet.
Utvärdering av kvantitativ MR (qMR)
Finns det ett samband mellan smärttröskel för tryck och temperatur och återhämtning samt utveckling av kronisk smärta efter livmoderoperation?
Studium av försöksverksamheten ”Mer patientfokuserad sammanhållen
cancervård” i sydöstra sjukvårdsregionen
Tre olika metoder att analysera ERG rearrangemang i en unik svensk biopsikohort.
Utvärdering av öppetståendegrad hos vengraft uttagna med no-touch teknik vid anastomosering till LAD.
Belastningsskador av höften hos ungdomar. Kliniska och biomekaniska studier och utfallsmått.
Antal: N=13
Oktober
Internetadministrerad KBT-behandling av Ångestsymtom hos Unga Vuxna. En Randomiserad Kontrollerad Studie.
Leder anvädningen av CRP till en lägre förskrivning av antibiotika?
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
Detektion av cellväggs-polysackarider och antikroppar mot kapsel-polysackarider vid samhällsförvärvad pneumokockpneumoni hos vuxna.
Förbättrad kvalitet och snabbare återhämtning efter livmoderoperation. En randomiserad jämförande studie av olika uppföljningsstrategier efter operationen.
Metylering av gener vid colorektal cancer
Koagulations-, inflammations- och trombocytaktivering vid arteriell och venös trombos.
Glykodiagnostik av levercancer
Ögon- och synutveckling hos barn födda måttligt för tidigt och small for gestational age (SGA) – i relation till övriga tillväxtparametrar och påverkan av tillväxthormon
Blodets levringsförmåga vid arteriell och venös trombos.
Akupunktur som behandling vid missbruksproblematik.
Kirurgi vid Crohns sjukdom och effekt av immunmodulerare.
Mening och innebörd av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom
Antal: N=2
November
Uppföljning efter korsbandsrekonstruktion av barn 8-12 år efter primär främre korsbandsoperation
Hyponatremi och säsongsvariation
Antal: N=6
December
Fortsatta cancerepidemiologiska studier
Ett nytt sätt att mäta cerebral lateralisering och nedsatt neurologisk utveckling
Intragenerations- och förlossningsmönster av infektionsexponering och risk för Hodgkins lymfom
Cytostatikaexponering i bostaden hos cancerpatienter som behandlas med cytostatika.
Utveckling av stödet till anhöriga i Borås stad
ICF Core Sets för vuxna med hörselnedsättning

PublishedDocument information: Projektarbeten som uppstartas under 2010 per månad | Last modified: 2011-05-17 by Researchweb Support

Projektarbeten som uppstartas under 2010 per månad, from FoU i Sverige
http://www.fou.nu/is/html/sverige/document/36171