Att informera patienter med förmaksflimmer om risken för stroke och nyttan av riskreducerande behandling
Registration number: GLS-6161
Anslag från Göteborgs Läkaresällskap - Ny ansökan
Application started by: Anders Ågård, 2006-01-23
Professional title at the time of application: Specialistläkare, ÖL
Work place at the time of application: Omr Medicin SU/Sahlgrenska
Last updated / corrected by: Anders Ågård, 2006-02-01
Application received by: Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
GrantedGranted
Applicant: Anders Ågård
Läkare, Medicinmottagning 1, Område 6, Medicin

Sökandens forskarutbildning

Tidigare bidrag från GLS

Autonomiprincipens tillämpning inom hjärtsjukvården. Erhållit bidrag vid tre tidigare tillfällen för arbeten som sedemera kom att ingå i min avhandling.

Sökanden disputerad?

Disputerad senaste 24 månaderna

Övergripande projektinformation

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Hur långt har projektet framskridit?

Nystartat projekt (datainsamling ej påbörjad)

Ämnesområden som ansökan huvudsakligen avser

ÄMNESOMRÅDE

HJÄRTA - KÄRL

Specificerat ämnesområde

not checked ALLMÄN FORSKNING
not checked ASTMA/ALLERGI
not checked BARNDIABETES
not checked BARNNEUROLOGI
not checked CANCER
not checked DERMATOLOGI
not checked DIABETES
not checked EPILEPSI
not checked GERIATRIK
not checked HEMATOLOGI
checked HJÄRTA-KÄRL
not checked MEDICINHISTORIA
not checked MULTIPEL SKLEROS
not checked NEUROLOGI
not checked NJURAR
not checked PARKINSONS SJUKDOMAR
not checked PEDIATRIK
not checked PLASTIKKIRURGI
not checked PSYKIATRI
not checked REUMATOLOGI
not checked SJUKDOMARS FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING
not checked STROKE
not checked THORAX (LUNGMEDICIN)
not checked TUBERKULOS
not checked UROLOGI
not checked ÖGON
not checked ÖRON-NÄSA-HALS

Medarbetare / Handledare

Coworker

Johan Herlitz
Läkare, Västra Götalands Center för uveckling av prehosp. akutsjukvård, Högskolan Borås och Sahlgr univ.sjuk
Nils Edvardsson
Läkare, Inst. för medicin, Sahlgrenska akademin; Hb Cordial

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2006-06-01

Beräknat projektslut

2007-03-01

Sammanfattning

Förmaksflimmer är en arytmi som ökar risken för stroke. Studier har visat att warfarin (Waran®) inte används i den utsträckning som rekommenderas. Behandlingen är associerad med negativa effekter som ökad blödningsrisk och regelbundet behov av blodprovskontroller. Det är en svår uppgift att översätta resultat från populationsstudier till dess betydelse för en enskild individ. Det är även en pedagogisk utmaning att informera om en medicinsk risk på ett sådant sätt att att patienten verkligen förstår hur stor denna är. För att informera om risk kan läkaren t.ex. referera till en känd icke-medicinsk risk, använda kvalitativa termer (t.ex. låg - måttlig- hög) eller uttrycka risken numeriskt (t.ex. 8 av 100 personer).

Patientens rätt till information och att välja behandlingsalternativ betonas både i lagtext och yrkesetiska koder. Adekvat information om syftet och innebörden av en behandling liksom dess konsekvenser och risker kan sägas vara en förutsättning för ett informerat samtycke. Läkaren bör även värdera och medverka till att underlätta patienternas förståelse.

Projektets övergripande frågeställning är: Hur bör läkare informera patienter om risken för stroke och nyttan av riskreducerande antitrombotisk behandling? Studien baseras på intervjuer av 200 patienter med förmaksflimmer som har indikation för behandling med warfarin. De kommer bl.a. att tillfrågas om;
- sin uppfattning om strokerisk med och utan warfarin,
- i vilken utsträckning de vill få ökad kunskap om sin beräknande risk,
- i vilken utsträckning de vill delta i och påverka beslut som rör antitrombotisk behandling,
- vilket/vilka sätt att informera om risk de lättast förstår eller föredrar,
- i vilken utsträckning ny kunskap påverkar inställningen till warfarin.

Genom studien kan vi få ökad kunskap om på vilka grunder patienter väljer att tacka jag eller nej till behandling som syftar till att minska strokerisk samt hur man kan/bör gå tillväga för att kommunicera risken till patienten på ett förståligt sätt.


Bakgrund

1. Vad är problemet?

Det är en pedagogisk utmaning att informera om en medicinsk risk så att patienten verkligen förstår hur stor denna är. Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Studier talar för att warfarin inte används i den utsträckning som rekommenderas. Behandlingen är associerad med negativa effekter som ökad blödningrisk och regelbundet behov av provtagning.

2. Varför är det viktigt?

För att patienten skall ges möjlighet att fatta ett välgrundat beslut angående warfarin krävs information om syftet, innebörden, konsekvenserna och riskerna med behandlingen.

3. Vad har andra gjort för att försöka lösa problemet?

Patienters preferenser när det gäller riskinformation varierar. Genom att beskriva risk i kvantitativa eller kvalitativa termer, eller genom att referera till en känd icke-medicinsk risk i vardagslivet kan olika grad av patientförståelse uppnås.

4. Vad återstår att göra?

Att utforma en klinisk användbar strategi för att kommunicera strokerisk till patienter med förmaksflimmer.

Syfte

Att kartlägga på vilka grunder patienter väljer att tacka jag eller nej till behandling som syftar till att minska risk samt att öka kunskapen om hur läkare bör/kan gå tillväga för att kommunicera risk på ett för patienten förståligt sätt.

Frågeställning

Hur bör läkare informera patienter med förmaksflimmer om risken för stroke och nyttan av riskreducerande behandling?

Metod: Urval

150-200 patienter med förmaksflimmer som uppfyller kriterierna för behandling med warfarin utgör studiepopulationen.
Ett variationsrikt urval med avseende på ålder, flimmerduration, riskfaktorer, behandlingslängd med warfarin, eftersträvas.

Metod: Stickprovsstorlek

Över hundra patienter beräknas krävas för att kunna göra jämförelser mellan grupper (t.ex. olika ålder, duration av förmaksflimmer. behandlingstid med warfarin) och för att kunna göra meningsfulla statistiska beräkningar.

Metod: Intervention

Ingen intervention aktuell (bortsett från att studiedeltagarnas risk skall förklaras så tydligt som möjligt).

Metod: Datainsamling

Strukturerade intervjuer med fixa svarsalternativ. Respondenterna uppmuntras att utveckla sina tankar, synpunkter, erfarenheter i anslutning till de olika frågorna för att få kompletterande kvalitativa data.
De kommer bl.a. att tillfrågas om; deras uppfattning om strokerisk med och utan warfarin - i vilken utsträckning de vill få ökad kunskap om sin beräknande risk - i vilken utsträckning de vill delta i och påverka beslut som rör antitrombotisk behandling - vilket/vilka sätt att informera om risk de lättast förstår eller föredrar - i vilken utsträckning ny kunskap påverkar inställningen till warfarin.

Metod: Databearbetning

Kvantitativ sammanställning av resultaten från frågorna med fixa svarsalternativ.
Kvalitativ analys av respondenternas kommentarer (content analysis) för att få en större förståelse för hur de känner och hur de resonerar.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Genom studien kan vi få ökad kunskap om på vilka grunder patienter väljer att tacka jag eller nej till behandling som syftar till att minska strokerisk samt hur man kan/bör gå tillväga för att kommunicera risken till patienten på ett förståligt sätt.

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Etisk värdering

Det är svårt att se att intervjuundersökningen skulle ge upphov till några negativ effekter för deltagarna i studien. Man kan förstås inte utesluta att en intervju som rör en medicinsk risk kan väcka frågor och kanske t.o.m skapa ökad oro.

Budget och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotalbudget (kr)Ansöker hos GLS (kr)
Personal120000 46000
Apparatur   
Material   
Övrigt   
Förvaltningsavgift   
Högskolemoms   
SUMMA   

Other grant providers

Grant provider: Svenska Läkaresällskapet (Medicinsk etik) (Reference number: 18825)
Application not decided
Grant reciever: Anders Ågård
Applied 2006-02-01 for a contribution of 54,000 SEK intended for Samma projekt som detta
Total applied sum: 54,000 SEK
DescriptionShort description of the costSum
Äskande från GLSPersonalkostnad, dvs tid för planering, genomförande och sammanställning av studien46,000
Sum 46,000

Decision

Decision date: 2006-04-18

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Äskande från GLS
Personalkostnad, dvs tid för planering, genomförande och sammanställning av studien46,00020,000Justering tilldelat belopp
sum46,00020,000 

Grant providers for application

Hjärt- Kärlfonden
Fund group: HJÄRTA - KÄRL

Contributes with 7250 SEK

Hjärt-kärlfonden har bidragit till detta anslag.

Ivar Alwerts fond
Fund group: HJÄRTA - KÄRL

Contributes with 12750 SEK

vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning rörande förebyggande åtgärder mot cancer- och hjärtsjukdomar

Ivar Alwerts fond har bidragit till detta anslag.


Att informera patienter med förmaksflimmer om risken för stroke och nyttan av riskreducerande behandling | Application, from FoU i Sverige
http://www.fou.nu/is/html/sverige/ansokan/6161