Göteborg Södra Bohuslän
FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän

FoU-medel i Göteborg och södra Bohuslän

The Local Research and Development Board for Gothenburg and Södra Bohuslän

Hälso- och sjukvården i Göteborg och södra Bohuslän

Välkommen till hemsidan för FoU-rådet i Göteborg & Södra Bohuslän

Bild FoU i Sverige
För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR. Vi ber dig att läsa informationen här nedan samt att lägga in information om ditt arbete i det fall det saknas.

Lägg in ditt projekt

FoU-rådet anser det mycket viktigt att information om pågående och avslutade projekt når ut. Vi vill därför att du beskriver ditt projekt i databasen FoU i VGR. Information ur projektdatabasen presenteras för personal, politiker och våra patienter. Vi vill att alla projekt som stöds från rådet är med. Vi önskar även att projekt som inte direkt stöds från rådet läggs in. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!
Samma lösenord och användarnamn gäller för FoU i VGR som på denna anslagssida. Har du inga användaruppgifter så får du nya via knappen Logga in längst ned i vänstermeny på denna sida. När du är inloggad så kan du påbörja din registrering via denna länk:
Läs mer om presentation avseende Västra Götalandsregionen

Här kan du ansöka om FoU-medel, få information om FoU-rådet samt se vilka projekt FoU-rådet stödjer.

Två gånger om året kan du ansöka om projektmedel.
Löpande under året kan du även ansöka om medel för etikansökan, publiceringsstöd, statistikkonsult, språkgranskning, rese- och konferensavgift och framställning av poster/föredrag.

Datum för höstens ansökningsperiod är

Projektmedel: 1 oktober t.o.m 1 november 2015

FoU-anslag utlyses för projekt med inriktning för förbättrad sjukskrivningsprocess

De lokala FoU-råden i Västra Götalandsregionen har i år, 2015, fått ett extra anslag att använda till projekt med inriktning att bidra till en förbättrad sjukskrivnings-process i enlighet med statens intentioner och HSU beslut.

Läs mer under sök FoU-medel, vad kan jag söka för!


Aktuellt

Ann-Kristin Espmark lämnar rådet. Vi vill tacka henne för allt hon bidragit med under sin tid som rådsmedlem och önskar henne allt gott framöver.


Viktigt!

För att beviljas medel krävs bl.a; att ditt projekt har en vetenskaplig ansats, att du har en disputerad handledare (såvida du själv inte är disputerad), att din ansökan är författad på svenska, är välavgränsat och kan genomföras med de medel som rådet beviljar.

Innan du påbörjar din ansökan, läs igenom informationen på denna hemsida. Tänk på att påbörja ansökan i god tid. För att din ansökan skall anses som giltig, skall blankett 1 (blir tillgänglig för utskrift först då elektronisk ansökan är slutförd) med originalunderskrifter av dig, din chef och eventuell handledare vara rådet tillhanda senast 5 arbetsdagar efter utgången ansökningsperiod. Skickas med extern post, poststämpel gäller.När det är dags för dig att söka pengar väljer du knappen nedan.

Observera att all korrespondens mellan FoU-rådet och er som söker pengar kommer att ske via e-post. Det är därför viktigt att du regelbundet ser efter om du har fått e-post.

Ang. slutrapportering av medel.

Från och med 2014 kommer systemadministrationen att ombesörja att beviljade ansökningar per automatik avslutas efter det att rekvireringstiden har gått ut. Detta gäller även retroaktivt.

MeSH

Sökande skall ange MeSH (Medical Search Headings) för sitt projekt i ansökan. Fält för detta finns i ansökningsformuläret. MeSH är en samling av kontrollerade termer som används för indexering, sökning och katalogisering. Beslutsfattare, sjukvårdsledningen och politiker söker på MeSH termer för att se vad som är gjort och kommer att göras. Är ditt arbete inte korrekt registrerat på detta vis blir det inte heller synligt.

Mer information om MeSH

INNAN MEDEL KAN BETALAS UT

Sökande som vill rekvirera beviljade medel måste publicera sitt projekt i projektdatabasen och ange det nummer projektet får i databasen på rekvireringsblanketten (blankett 2). Sökande och handledare skall också registrera sitt CV i personkortet. Om godkännande från etikprövningsnämnden krävs,skall kopia på detta sändas in för att vi skall administrera ett rekvireringsärende vidare.

OBS!

Om du har kompletterat ditt CV genom att lägga till ett dokument som bilaga i personkortet vill vi göra dig uppmärksam på att detta dokument blir indexerat av Google. Har du inkluderat ditt personnummer i dokumentet blir det därmed sökbart via detta nummer. Vill du inte att detta skall vara möjligt så kan du antingen ta bort bilagan helt eller ta bort personnumret i originaldokumentet och ladda upp det på nytt.

Har du frågor?
Kontakta Webbmaster/Koordinator Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson.

 
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän
http://www.fou.nu/is/gsb