Reliabilitets och validitetstest av Traffic Light System | Application
Reliabilitets och validitetstest av Traffic Light System
Registration number: VGFOUGSB-6503
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Gillian Asplin, 2006-02-20
Professional title at the time of application: Sjukgymnast
Work place at the time of application: Sjukgymnastiken SU/Sahlgrenska
Last updated / corrected by: Helene Aulin-Ivdal, 2008-04-21
Application received by: FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Gillian Asplin
Fysioterapin SU/Mölndal

Koppla in ansökan för projektet som du ska presentera på konferensen

  1. VGFOUGSB-6503 : Reliabilitets och validitetstest av Traffic Light System, Projektmedel - Ny ansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2006-02-20 , Applicant: Gillian Asplin, Fysioterapin SU/Mölndal
  2. VGFOUGSB-500291 : Traffic Light System - BasicADL (TLS-BasicADL); Development and reliability of a new assesment scale to measure basic mobility and self-care, Resa- och Konferensbidrag
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2015-01-20 , Applicant: Gillian Asplin, Fysioterapin SU/Mölndal

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid

40

Hur långt har projektet framskridit?

Nystartat projekt (datainsamling ej påbörjad)

Del i utbildning

D-uppsats

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Medarbetare / Handledare

Tutor

Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Gunilla Kjellby Wendt
Fysioterapi Mölndal /SU

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2006-03-01

Beräknat projektslut

2006-12-31

Sammanfattning

Traffic Light System (TLS) är ett multiprofessionellt bedömningsinstrument som har utarbetats för att samordna rehabteamets (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska) resurser kring patienten. Instrumentet tydliggör patientens aktivitetsförmåga, eventuella hjälpbehov, mål för rehabiliteringen och eventuella restriktioner. Instrumentet används även som ett verktyg för att förbättra kommunikationen så väl inom det multiprofessionella teamet som med patienten. Patienten kan även använda instrumentet på sin egen vårdplanering (med eller utan hjälp från personalen) för att på ett enkelt och tydligt sätt informera biståndsbedömaren vad han/hon har för fortsatt hjälpbehov efter utskrivning från sjukhuset.
Innan formuläret börjar användas i ett större sammanhang är det viktigt att testa det för reliabilitet och validitet. Syftet med studien är därför att validitets och reliabilitetstesta Traffic Light System.

Bakgrund

I WHO: s deklaration ”Hälsa för alla år 2000” finns en önskan om samarbete mellan professionerna för befolkningens förbättrade hälsa (1). Multiprofessionella team är ett svar på att patienternas behov är av sådant slag eftersom hälso- och sjukvårdsorganisationen har blivit så komplex (2). Ett multiprofessionellt team består av närliggande men separata yrkesgrupper som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vinster med ett väl fungerande multiprofessionellt team är många. Det kan bl.a. vara att teamet lär av varandra, att de tar tillvara den samlade reella kompetensen, att man förstår varandras bidrag, att man ser den gemensamma helheten och att man lättare kan samla rehabiliteringsresurserna kring patienten (2,3).

Det finns ett behov för ett “gemensamt språk” som är lättförståeligt och betydelsefullt för både vårdgivaren och vårdtagaren. Det finns få valid utvärderingsinstrument som är anpassad till modern praxis och som är snabbt och lätt att utföra (4). Bedömningsinstrument underlättar planering, genomförandet, utvärdering av behandling och överrapportering till nästa länk i vårdkedjan (5,6).

Traffic Light System (TLS) är ett multiprofessionellt bedömningsinstrument som har utarbetats för att samordna hela rehabteamets resurser kring patienten. Instrumentet tydliggör patientens aktivitetsförmåga, eventuella hjälpbehov, mål för rehabiliteringen och eventuella restriktioner. Instrumentet används även som ett verktyg för att förbättra kommunikationen så väl inom det multiprofessionella teamet som med patienten. Patienten kan även använda instrumentet på sin egen vårdplanering för att på ett enkelt och tydligt sätt informera biståndsbedömaren vad han/hon har för fortsatt hjälpbehov efter utskrivning från sjukhuset. Instrumentet har i kliniken visat sig vara mycket användsbart men används idag i stort sätt endast på Sahlgrenska sjukhuset. Innan formuläret börjar användas i ett större sammanhang är det viktigt att testa det för reliabilitet och validitet.

Syfte

Syftet med studien är att validitets och reliabilitetstesta Traffic Light System.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Är TLS reliabel när den testas mellan undersökare s.k. inter-bedömar reliabilitet?
Är TLS valid när den testas mot internationellt använda formulär som testar fysisk funktion (Elderly Mobility Scale) och ADL (Bartel's index)(6-9)?
Är TLS en metod som är känslig för förändring s.k. concurrent validity?

Metod: Urval

I reliabilitetsstudien planeras 30 patienter att deltaga. Patienterna rekryteras från geriatriska kliniken och kommer att utgöra ett panorama av patienter som vanligtvis vårdas på denna enhet dvs efter stroke eller fraktur. En konsekutiv serie av patienter som, enligt klinikens rutin skall bedömas gällande fysisk funktion och ADL, rekryteras vid inskrivning på de tre aktuella avdelningarna. Vilken dag patienterna skall genomföra testen randomiseras med hjälp av slutna kuvert.
I validitetsstudien kommer 50 patienter att ingå. Patienterna rekryteras på samma sätt sm vid reliabilitetsstudien.

Metod: Gruppindelning

I reliabilitetsstudien kommer patienterna att testas vid olika tillfällen. Dessa tillfällen randomiseras för att bedöma patienter i akutfas så väl som före utskrivning. I övrigt kommer ingen gruppindelning att göras.
Validitetsstudien innebär inte någon gruppindelning.

Metod: Datainsamling

Reliabilitesstudien: De 30 patienterna kommer att bedömas av två sjukgymnaster (gällande fysisk funktion) respektive två arbetsterapeuter (gällande ADL). Bedömningen enligt TLS görs parallellt med det ordinarie kliniska arbetet. Efter observationen av patientens aktivitet fyller testarna i formuläret var och en för sig. Sålunda kommer varje observation att ge 30 formulär *2 för de två delarna av formuläret.
Validitetsstudien: De 50 patienterna kommer att bedömas av en sjukgymnast och en arbetsterapeut gällande både TLS och EMS samt Bartel's index. Efter bedömning kommer de olika formulären att ifyllas för att sedan testas för samstämmighet.

Metod: Databearbetning

Data kommer att inmatas och analyseras i SPSS. Statistiker kommer att konsulteras före ananlys. Gällande reliabilitetstudien planeras korrelationstest att användas s.k. ICC- intra class correlation. Gällande validitetsstudien kommer antingen Pearsons eller Spearman's korrelationstest att användas beroende på om materialet blir normalfördelat eller ej. Vid test av concurrent validity kommer Wilcoxon's signed rank test att användas.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Möjliga kliniska betydelser
För patienten:
•Får information som är lättbegriplig vad gäller hans/hennes funktionstillstånd.
•Delaktighet och motivation höjs.
•Känner trygghet genom att veta att vårdpersonalen alltid har tillgång till relevant information.
•Detta innebär även att patienten bara får absolut nödvändig hjälp och i varje situation ges möjlighet att träna för att kunna uppnå sina rehabiliteringsmål.
•Är delaktig i diskussionen och planeringen av realistiska rehabiliteringsmål.
•Det finns som underlag vid vårdplaneringar.

För det multiprofessionellt teamet:
•Förbättrar samverkan
•Teammedlemmarnas roll stärks genom att deras professionella kompetens tydliggörs.
•Ökad kunskap och medvetenhet om patientens funktionstillstånd.
•Synliggör tidigt tydliga rehabiliteringsmålen.
•Förbättrar motivation och delaktighet bland teammedlemmarna.
•Förbättrar det rehabiliterande förhållningssättet och ökar intresset för patientens rehabiliteringsprocess.

Referenser

1.WHO (2003). The world health report 2000 - Health Systems: Improving performance.
2.Sivaraman K, Nair D, Wade D. Satisfaction of Members of Interdisciplinary Rehabilitation Teams with Goal Planning Meetings. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1710-1713.
3.Strasser D et al. Team Functioning and Patient Outcome in Stroke Rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2005;86:403-409.
4.Perry et al. Therapy outcome measures for allied health practitioners in Australia: the AusTOMs. International Journal for Quality in Health Care 2004;16(4),:285-291.
5.Lennon S. Using standardised scales to document outcome in stroke rehabilitation. Physiotherapy 1995;81(4):200-2.
6.Smith R. Validation and reliability of the elderly mobility scale. Physiotherapy 1994;80,11,744-747.
7.Sanga et al. A comparison of the Barthel Index and the Functional Independence Measure as outcome measures in stroke rehabilitation: Patterns of disability scale usage in clinical trials. International Journal of Rehabilitation Research 2005;28:135-139.
8.Sherrington C, Lord S. Reliability of simple portable tests of physical performance in older people after hip fracture. Clinical Rehabilitation 2005;19:496-504.
9.Spilg EG et al. A comparison of mobility assessments in a geriatric day hospital. Clin Rehabil. 2001 Jun;15(3):296-300.

Nödvändiga Bilagor

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2006-11-06
Reference number from the ethical review board
537-06
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Tillstånd andra myndigheter

Ej aktuellt

Eventuella övriga bilagor

Attachments

word document TLS protokoll och utvärdering.doc
Exempel på protokollet som används hos patienten samt utvärderingsinstrumentet som följer patientens rehabprocess.
File size: 52 kB

Sammanfattande kostnadsbeskrivning / budget för projektet

Total budget

 År 1År 2År 3År 4År 5
Kalenderår som avses2006    
Personal-Sökande2 månaders ledighet à 31830 inkl soc avg = 63 660 kr    
Personal-Medarbetare     
Personal-Assisterande personal     
KonsulterStatistiker 4 000 kr    
Medicinsk service     
Utrustning     
Resor&konferenser     
ÖvrigtBibl.kostn. 1 500 kr, Etikansökan 5 000 kr Förvaltnings påslag 15%    
Summa85 284 kr    

Total summa

85,859

Övrigt

Bibliotekskostnader: Kostnad för att rekvirera artiklar som inte nås genom bibliotekets elektroniska prenumerationer. Kostnad per artikel är 25-75 kr.
Etikansökan Kostnad för etisk bedömning
Förvaltningspåslag. Detta är ett standardpåslag som tas när medlen förvaltas inom verksamheten.

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Personal - Projektledare2 månaders ledighet à 31830 inkl soc avg = 63 660 kr63,660
KonsulterStatistikerkonsult 800 kr/ timma i 5 timmar4,000
ÖvrigtBibliotekskostnad 1500 kr
Etikansökan 5 000 kr
Förvaltningspåslag á 15%=11 124
17,624
Sum 85,284

Decision

Decision date: 2006-04-04

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Personal - Projektledare
2 månaders ledighet à 31830 inkl soc avg = 63 660 kr63,66061,376 
Konsulter
Statistikerkonsult 800 kr/ timma i 5 timmar4,0000 
Övrigt
Bibliotekskostnad 1500 kr
Etikansökan 5 000 kr
Förvaltningspåslag á 15%=11 124
17,62412,624 
sum85,28474,000 

Financial report

Financial report 
Granted sum
74,000
Paid sum
74,000
Returned sum
0

Reliabilitets och validitetstest av Traffic Light System | Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/alfgbg/ansokan/6503