Neuropsykologisk studie kring kartläggning av kognitiva funktioner hos prematurfödda skolbarn samt studie kring eventuella samband mellan psykomotorisk utveckling och tillväxtfaktorn IGF-I. | Application
Neuropsykologisk studie kring kartläggning av kognitiva funktioner hos prematurfödda skolbarn samt studie kring eventuella samband mellan psykomotorisk utveckling och tillväxtfaktorn IGF-I.
Registration number: VGFOUGSB-519
Doktorandmedel
Application started by: Jane Gabrielson, 2001-11-23
Professional title at the time of application: Psykolog
Work place at the time of application: Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Enheten för neuropsykologi
Last updated / corrected by: Helene Aulin-Ivdal, 2008-05-26
Application received by: FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jane Gabrielson
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Enheten för neuropsykologi

Doktorandinformation

Antagen vid institution

Institutionen för Kvinnors och barns hälsa

Antagningsdatum

2001-10-31

Handledning

Tutor

Ann Hellström
Ögonavdelningen för Barn, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

Avhandlingens innehåll

Sammanfattning

Inledning:
**********
Enligt WHO räknas de barn som föds före vecka 37 och har en lägre födelsevikt än 2500 g (Low birthweight, LBW) som prematur födda. Cirka sju procent av alla barn som föds i Sverige är prematur födda.
På 60-talet dog över 90% av barnen som hade födelsevikt under 1000 gram och föddes före vecka 29. Idag överlever 90 % av barnen i samma situation. Vi står inför ett ansvar att göra det bästa för dessa barn och för det krävs det bra vetenskaplig forskning kring prematuritet. Det finns fortfarande mycket kunskap att förstå och erövra för att förbättra vården. En fortlöpande omfattande kartläggning av eventuella problem är även viktig för att kunna bedöma effekten av förändringar i omhändertagandet av de för tidigt födda barnen.

Mycket för tidigt födda barn föds under den känsliga differentieringen när den då den påbörjade migrationen av nervceller äger rum. Synapsbildningen dvs den så viktiga tråddragningen och den för hjärnan så viktiga ”naturliga celldöden” kan även tänkas störas och påverkas.Enligt undersökningar både här i Sverige och runt om i världen riskerar mycket för tidigt födda barn med lägre födelse vikt än 1000 gram i hög grad neurologiska skador som påverkar den kognitiva förmågan.
Hos barn med mycket små kapacitetsbrister ter sig den allmänna psykomotriska utvecklingen som tämligen normal. Svårigheterna blir först märkbara i förskoleålder när kraven på barnets förmåga ökar på att använda sin kognitiva förmåga i den begynnande läs och skrivprocessen. Det blir avgörande att snabbt processa information/språk och enkelt dra slutsatser och göra analyser.Kraven ökar på förmågan att vara uppmärksam och koncentrerad

Tillväxtfaktorer och könssteroider:
***********************************
I en nyligen presenterad avhandling (Åberg, thesis,2001)fastslogs att vid intrauterin tillförsel av den insulin liknande tillväxtfaktorn IGF-I hos fullvuxna råttor, ökade stamcells proliferation i viktiga hjärnstrukturer såsom hippokampus (minnesstruktur). På samma vis tros även könsstereoidet österogen ha en skyddande effekt och betydelse för hjärnans utveckling. Retinopaty hos prematurfödda (ROP) är en sjukdom som påverkar kärlutvecklingen i det omogna synsystemet. Vilket kan resultera i betydande synproblem och ibland total blindhet hos barnet. I en nyligen presenterad longitudinell multicenter studie som haft i syfte att kartlägga eventuella samband mellan ROP och tillväxtfaktorer ( fr.a. IGF-I)(Hellström et al., maj 2001)visar preliminära resultat att barnen som insjuknar med ROP har signifikant lägre IGF-I nivåer än prematurfödda barn utan ROP ( avseende maxnivå och IGF-I vid 34 gestationsveckor (tidpunkt för ROP utveckling).

Hjärnskada hos prematurfödda barn:
**********************************
Skador på den vita substansen utmed hjärnans hålrum som t.ex periventrikulär leukomalaci (PVL) kan ge upphov till CP och problem med syn och visuell perception. Man vet att skador i den vita substansen är vanliga hos prematurfödda barn. Maalouf och medarbetare fann med hjälp av MRT vit substansförändringar i neonatalperioden hos majoriteten av barn födda före vecka 30 och i en finsk studie fann Olsén och medarbetare PVL hos 32% av barn med födelsevikt <1750g. Dock är det dålig korrelation mellan skadornas utseende på MRT och de problem barnen uppvisar. Man vet att ungefär hälften av barnen med PVL fångas upp vid den ultraljudsundersökning av hjärnan som görs neonatalt varför det finns anledning att tro att många prematurfödda barn har odiagnosticerade hjärnskador.

Kognitiva funktioner:
********************
En uppföljningstudie gjord av Karin Stjernqvist och Svenningsen på 65 barn i 10 års åldern, alla födda före 29 graviditetsveckan visade att 85% hade en begåvningsnivå inom normalvariationen, men att de prematurfödda barnen genomsnittligt hade lägre IQ än de fullgångna kontrollbarnen
Prematurfödda barn beskrivs ha större svårigheter med visuell perception (förmågan att tolka, och bearbeta och organisera synintryck)än friska fullgångna barn. Beteendeproblem i form av okoncentration, hyperaktivitet och svårigheter i den sociala interaktionen och därtill kommande neuropsykiatriska diagnoser hos prematurfödda barn är beskrivna av flera författare, bl.a., Stjernqvist och Svenningsen, (1995)(1999), Horwood et al,(1998) Korkman et al,(1996),Finnström et al(2000.)

Trots den stora mängd publikationer i ämnat finns enligt vår kännedom ingen studie som inkluderar en undersökning av det prematurfödda barnets hela kognitiva funktion, varför den aktuella studien känns mycket angelägen att genomföra.
**********************************************************************
Forskningsplan:
***************
Studiens syfte och frågeställning arbete 1
• Att genomföra en omfattande neuropsykologisk undersökning av kognitiva funktioner hos en grupp extremt för tidigt födda barn som uppnått skolålder.
• Att ge en allsidig neuropsykologisk funktionsbeskrivning av kognitiva och emotionella funktioner hos prematurfödda barn.

Vetenskapligt värde arbete 1
Det finns en ansenlig mängd publicerade artiklar kring prematurfödda barns intelligens korrelerat till barnens födelsevikt,gestationålder och huvudomfång. Allt eftersom neuroradiologin har utvecklats har prematurfödda barns intelligens också korrelerats till neuroradilogiska fynd. Författarna beskriver inte sällan intelligens korrelerat till en kognitiv funktion, vanligtvis visuoperceptuell funktion. Resultaten visar inte sällan att prematurfödda barn har en visserligen något låg men normal begåvning jämfört med jämnåriga. De uppvisar varierande grad av svårigheter i visuoperception ofta med fynd att barnen med neuroradiologiska avvikelser liksom de med låg födelsevikt är de som har störst svårigheter och problem i skolan. Under senare år har det dock publicerats artiklar med beskrivning och resultat kring andra kognitiva funktioner såsom; minne och inlärning, språklig funktion osv. Utifrån hjärnans komplexitet och dess ”multimodala samarbete” mellan olika hjärnfunktioner bör man beskriva samtliga funktioner för att få en allsidig beskrivning och alternativa förklaringsmodeller till tex. uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och minnesproblematik. Genom att både beskriva barnens styrkor och svagheter finns större möjligheter till rätt pedagogiskt stöd och förhållningssätt till barnens behov i vardagen.

Material arbete 1
Undersökningsmaterialet består av samtliga prematurfödda barn, födda under åren 1988-1991 (gestationsvecka <29), som deltog i en oftalmologisk studie på Barnklinikerna i Göteborg. Mödrar var mantalsskrivna i Göteborg vid födseln (N=56).
**********************************************************************
Studiens syfte arbete 2
Att genomföra samma neuropsykologiska undersökning av kognitiva funktioner som de prematurfödda barnen genomgått, på 50 fullgångna friska skolbarn, för att förstå hur och på vilket sätt ”normala” barn presterar kognitivt i jämförelse med de prematurfödda barnen.

Vetenskapligt värde arbete 2
Det är av stor betydelse ur vetenskaplig forskningssynpunkt ett erhålla ett svenskt jämförelsematerial av friska” barn, dels för att på ett säkrare sätt kunna uttala oss om hur prematurfödda barn fungerar, men det är även av avgörande nytta att sammanställa ett svenskt jämförelse material för de neuropsykologiska testmetoder som vi idag använder kliniskt, då det inte finns att tillgå.

Material arbete 2
I möjligaste mån kommer kontrollgruppen rekryteras från ett redan befintligt, godkänt kontrollmaterial om 100 tillfrågade frivilliga friska barn på utvalda skolor i Göteborg. Det kommer matchas utifrån; ålder, kön, tvåspråkighet och föräldrars utbildningsnivå. Barnen har inga kända neurologiska sjukdomar samt var fullgångna vid förlossning.

Metoder arbete 1 & 2

Begåvningsfunktion:
WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children)(22).
Ravens färgade matriser.

Språklateralitet:
Dikotiskt lyssningstest

Finmotorik:
Halstead Reitans motoriska batteri; Peg’s, dynamometern, fingertapping.

Minne & inlärning: (verbalt och figurativt)
Luria´s 10-ordinlärning och minnesåtergivning efter 1 tim och 24 tim.
Benton ( version C, Adm A).
Rey’s komplexa figur, minnesåtergivning efter 30 minuter.
Knox Cubes
Sifferrepition

Språklig funktion:
Token test ( den korta varianten DeRenzi & Faglioni 1978).
Verbalt ordflöde
Ordförråd

Finmotorik:
Halstead Reitans motoriska batteri; Peg’s, dynamometern, fingertapping.

Minne & inlärning: (verbalt och figurativt)
Luria´s 10-ordinlärning och minnesåtergivning efter 1 tim och 24 tim.
Benton ( version C, Adm A).
Rey’s komplexa figur, minnesåtergivning efter 30 minuter.
Knox Cubes
Sifferrepition

Visuoperceptuell funktion: (kopiering och konstruktion)
VMI (visuomotorisk kopiering av figurer).
Rey’s komplexa figur, ( kopiering av komplex figurativt material
Figure bakgrunds perception, (Figure ground, deltest ur Southern California Integration Tests)
Position in Space, ( förmågan att rikta och relatera rätt i sin visuoperception, deltest ur Southern California Integration Tests).
Performance deltest WISC III

Exekutiv funktion:
Trialmaking Test A & B

Beteende:
Conner’s Rating Scales ifyllt och skattat av barnets förälder
**********************************************************************

Syfte arbete 3 & 4:
Utifrån den vetenskapliga frågeställningen om samband finns mellan olika mönster hos tillväxtfaktorn IGF- I och psykomotorisk utveckling hos prematurfödda barn, låta 50 prematurfödda barn genomgå en psykomotorisk utvecklingsbedömning vid 18 månader och 5 års ålder.

Material arbete 3 & 4
En grupp om 50 prematurfödda barn födda mellan december 1999 till maj 2001 (gestationsålder 24-31 veckor), födda på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Barnen har inga missbildningar eller kromosom avvikelser. Samtliga prematurfödda barn har från födseln till 40:e gestationsveckan, där föräldrarna givit sitt godkännande, genomgått ett provtagning 1gång i veckan för analys av tillväxtfaktorer i blodet.

Metod arbete 3 & 4
Griffiths utvecklingsskalor I och II som avser att mäta; Grovmotorik, Personlig och social interaktion och kommunikation, Språklig utveckling, Öga/ hand koordination (finmotorik, ritutveckling), Performance, och Praktiskt resonerande (5 år).
**********************************************************************

Tidsplan:
*********
Studien 1 är godkänd av etisk kommitté.
Studie 2, 3, och 4 är tillsänd etisk kommitté.
Projekten har startat och pågår 7 år framåt.
Projektplan utarbetad juni färdigställd augusti 2001.
Rådata för arbete 1 är färdig insamlad (augusti 2000).
Första bearbetning med övriga deltagare i projektet kommer att ske i oktober 2000.
Arbete 2, kontrollgrupp påbörjas HT-01- VT 01.
Sammanställning av kontrollgruppens rådata HT- 2002
Arbete 3 kommer påbörjas i oktober/november 2001 och avslutas i februari 2003.
Rådatabearbetning och sammanställning av arbete 3 under 2003-2004
Arbete 4 kommer påbörjas i april 2005 och avslutas i april 2007.
Rådatabearbetning och sammanställning av arbete 4 under 2007-2008.
Anslag finns och söks kontinuerligt för samtliga projekt .

Projektorganisation:
********************
Jane Gabrielson, Leg psykolog, Enheten för neuropsykologi, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, SU Göteborg.(Ansvarig för testning av barnen, rådatainsamling och analys av psykologiska data)

Göran Carlsson Leg psykolog, Med dr. Barnpediatriska kliniken i Kiel, Tyskland

Ann-Lena Hård ,specialistläkare i ögonsjukdomar och överläkare i barnoftalmologi vi Ögonmottagningen för barn, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, SU Göteborg.(Ansvarig för ögonundersökningar hos de prematur födda barnen).

Ann Hellström, leg läk, docent, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, SU Göteborg.

Elisabeth Svensson, professor i medicinsk statistik och epidemiologi, Örebro Universitet.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Beskrivning av lönekostnaderJag äskar för 3 månaders tjänstledighet
Leg psykolog Jane Gabrielson (26.000:-/månad plus LKP 42 %)
Jag är medveten om att det är en MYCKET stor summa pengar jag ber om för att genomföra projekten.Det bör då beaktas att neuropsykologiska bedömningar är omfattande och tidskrävande och är därför kostsamma samt att det är många barn som skall undersökas
100,000
Sum 100,000

Decision

Decision date: 2002-02-25

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Beskrivning av lönekostnader
Jag äskar för 3 månaders tjänstledighet
Leg psykolog Jane Gabrielson (26.000:-/månad plus LKP 42 %)
Jag är medveten om att det är en MYCKET stor summa pengar jag ber om för att genomföra projekten.Det bör då beaktas att neuropsykologiska bedömningar är omfattande och tidskrävande och är därför kostsamma samt att det är många barn som skall undersökas
100,00030,000 
sum100,00030,000 

Financial report

Financial report 
Granted sum
30,000
Paid sum
30,000
Returned sum
0

Neuropsykologisk studie kring kartläggning av kognitiva funktioner hos prematurfödda skolbarn samt studie kring eventuella samband mellan psykomotorisk utveckling och tillväxtfaktorn IGF-I. | Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/alfgbg/ansokan/519