Alf-medel, Västra Götalandsregionen
Reliabilitet och validitet vid utvärdering av smärta med PainMatcher hos patienter med whiplashrelaterade besvär. - En studie rörande smärta i relation till rörelserädsla | Application
Reliabilitet och validitet vid utvärdering av smärta med PainMatcher hos patienter med whiplashrelaterade besvär. - En studie rörande smärta i relation till rörelserädsla
Registration number: VGFOUGSB-1420
Projektmedel
Application started by: Lina Bunketorp Käll, 2003-02-12
Professional title at the time of application: sjukgymnast
Work place at the time of application: Instutitionen för arbetsterapi och fysioterapi
Last updated / corrected by: Helene Aulin-Ivdal, 2004-12-15
Application received by: FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lina Bunketorp Käll
Postdoktoral forskare, Center for Brain repair and Rehabilitation (CBR), Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Gö

Projektinformation

Datum då projektet beräknas vara färdigt

2004-12-31

Handledning

Tutor

Jane Carlsson XXXXX
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arb
Elisabet Stener-Victorin
Annan tjänstetitel, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Fysiologi
Malin (Margareta) Lindh
Läkare, Rehabiliteringsmedicin med inriktning Neuro, SU

Projektets innehåll

Sammanfattning

Bakgrund

Syfte

Syftet med föreliggande studie är tvådelat enligt nedan:

1. Att undersöka reliabilitet och validitet vid utvärdering av smärta med instrumentet PainMatcher hos patienter med WAD.

2. Att undersöka om det finns något samband mellan perception av smärta mätt med PainMatcher och rörelserädsla hos patienter med WAD.

Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)

1. Är PainMatcher en reliabel metod för att mäta smärtintensitet och tröskelvärden för smärta hos patienter med WAD?

2. Är PainMatcher en valid metod för att mäta smärta hos patienter med WAD?

3. Finns det något samband mellan perception av smärta mätt med PainMatcher och rörelserädsla hos patienter med WAD?

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Statistisk analys
I de flesta fall kan avstånd och lägen i analoga ordinalskalor inte tilldelas något absolut mått utan endast rangordnas. Konventionella parametriska metoder har under lång tid har använts för att utvärdera resultat men ger missvisande och ibland direkt felaktiga lösningar. Senare statistisk forskning och framställning av datorprogram har möjliggjort hanteringen av dessa skalor på ett korrekt sätt, dra korrekta slutsatser och bilda relevanta skattningar. Metoder som kommer användas i föreliggande studie är ROC-kurvor och Rank-Invariant.

Spearman rho correlation coefficient kommer användas för att undersöka om det finns ett samband mellan grad av rörelserädsla och perception av smärta.

Referens

Referenser
1. Lethem J, Slade PD, Troup JDG, Bentley G. Outline of a fear-avoidance model of exaggerated pain perceptions. Behav Res Ther 1983;21:401-8.
2. Vlaeyen JWS, Kole-Snijders AMJ, Boeren RGB, van Eek H. Fear of movenment/(re)injury in chronic low back pain and its relation to behavioural performance. Pain 1995a;62: 363-72.
3. McCracken LM, Gross RT. Does anxiety affect coping with chronic pain? Clin J Pain 1993;9:253-9.
4. McCracken LM, Gross RT, Sorg PJ, Edmands TA. Prediction of pain in patients with chronic iow back pain: effects of inaccurate predictionand pain-related anxiety. Behav Res Ther 1993;31:647-52.
5. Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L, Svensson P, Jensen TS. Quantification of local and referred muscle pain in humans after sequential i.m. injections of hypertonic saline. Pain 1997;69(1-2):111-7.
6. Koelbaek Johansen M, Graven-Nielsen T, Schou Olesen A, Arendt-Nielsen L. Generalised muscular hyperalgesia in chronic whiplash syndrome. Pain 1999 Nov;83:229-34.
7. Van der Donk J Schouten J, Passchier J, Rosmunde L, Valkenburg H. The association of neck pain with radiological abnormatities of the cervical spine and personality traits in a general population. J Reumatol 1991;18:1884-9.
8. Curci P, Gozzi M, Mari M. Cervicobrachial neuralgia and low back pain: psychological problems. Psychother Psychosom 1986;45:91-6.
9. Carlsson AM. Assessment of chronic pain. I. Aspects of the reliability and validity of the visual analogue scale. Pain 1983;16:87-101.
10. Gaston-Johnsson F. Measurement of pain. The psychometric properties of the Pain-O-Meter, A simple, inexpensive pain assessment tool that could change health care practices. Smärta 1997;2:21-8. J Pain Symptom Manage 1996;12:172-81.
11. Melzac R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain 1975;1:277-99.
12. Price DD. Psychological and neural mechanism of the affective dimension of pain. Science 2000;288:1769-72.
13. Lundeberg T, Lund I, Dahlin L, Borg E, Gustafsson C, Sandin L et al. Reliability and responsiveness of three different pain assessments. J Rehabil Med 2001;33:279-83.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)Utvärderande sjukgymnast;
kostnader för arbete motsvarande 420 timmar under totalt 12 månader: 49 228
49,228
Förbrukningsmaterial (<= 10% av basbeloppet/ st)

Medicinsk utrustning: PainMatcher: 6 238
för registrering av smärtans intensitet och tröskelvärde.
Instrumentet kommer efter studiens avslut finnas på Nackskademottagningen, Arbetsrehabcentrum och möjliggöra fortsatt forskning.

Administrativt material: för projektets aktualisering, drift samt utvärdering.
Telefon, annonsering, frågeformulär, porto. Totalsumma: 10 000 kr

16,238
Litteratur, referens och litteratursökning

Litteratur: 5 000

Programvara: Statistikprogram, referenshantering m.m.: 10 000

15,000
Handledare/statistiker

Skattning av handledning upgår till ca 60 timmar. Totalsumma: 10 000 kr

Huvudhandledare leg sjukgymnast och professor Jane Carlson Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi har studerat och behandlat patienter med kronisk smärta sedan 80-talets början. JC har varit huvudansvarig för sammanställningen av SBU-rapporten: Evidensbaserade sjukgymnastiska behandlingar och åtgärder för patienter med nackbesvär.

Bihandledare 1: Lisa Stener-Victorin, med dr, leg sjukgymnast, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi har lång erfarenhet inom området smärta och sensorisk stimulering och bedriver sina post-doc studier.

Bihandledare 2: Malin Lindh, docent, leg läkare, Nackskademottagningen, Arbetsrehabcentrum, Göteborg,

10,000
ResekostnaderResor/uppehälle i projektet med forskningsanknytning: 8 0008,000
Sum 98,466

Andra bidragsgivare

Other grant providers

Grant provider: Capios forskningsstiftelse, bidrag som avser att täcka kostnader för statistisk konsultation
Decided and approved
Applied 2002-12-11 for a contribution of 20,000 SEK
Decision 2002-12-11 with a contribution of 20,000 SEK
Total applied sum: 20,000 SEK | Total granted sum: 20,000 SEK

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned
Decision date from the ethical review board
2002-12-12
Reference number from the ethical review board
Ö546-02
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Övrig information

Kommentar

Studien avses att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Decision

Decision date: 2003-05-05

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Löner (inkl sociala avgifter)
Utvärderande sjukgymnast;
kostnader för arbete motsvarande 420 timmar under totalt 12 månader: 49 228
49,22835,000 
Förbrukningsmaterial (<= 10% av basbeloppet/ st)
Medicinsk utrustning: PainMatcher: 6 238
för registrering av smärtans intensitet och tröskelvärde.
Instrumentet kommer efter studiens avslut finnas på Nackskademottagningen, Arbetsrehabcentrum och möjliggöra fortsatt forskning.

Administrativt material: för projektets aktualisering, drift samt utvärdering.
Telefon, annonsering, frågeformulär, porto. Totalsumma: 10 000 kr
16,238  
Litteratur, referens och litteratursökning
Litteratur: 5 000

Programvara: Statistikprogram, referenshantering m.m.: 10 000
15,000  
Handledare/statistiker
Skattning av handledning upgår till ca 60 timmar. Totalsumma: 10 000 kr

Huvudhandledare leg sjukgymnast och professor Jane Carlson Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi har studerat och behandlat patienter med kronisk smärta sedan 80-talets början. JC har varit huvudansvarig för sammanställningen av SBU-rapporten: Evidensbaserade sjukgymnastiska behandlingar och åtgärder för patienter med nackbesvär.


Bihandledare 1: Lisa Stener-Victorin, med dr, leg sjukgymnast, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi har lång erfarenhet inom området smärta och sensorisk stimulering och bedriver sina post-doc studier.

Bihandledare 2: Malin Lindh, docent, leg läkare, Nackskademottagningen, Arbetsrehabcentrum, Göteborg,
10,000  
Resekostnader
Resor/uppehälle i projektet med forskningsanknytning: 8 0008,000  
sum98,46635,000 

Financial report

Financial report 
Granted sum
35,000
Paid sum
0
Returned sum
35,000

Reliabilitet och validitet vid utvärdering av smärta med PainMatcher hos patienter med whiplashrelaterade besvär. - En studie rörande smärta i relation till rörelserädsla | Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/alfgbg/ansokan/1420